Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-2FP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z finansami przedsiębiorstw oraz zdobycie przez studentów umiejętności w sferze identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z analizą i planowaniem finansowym w przedsiębiorstwie, pozyskaniem środków finansowych oraz zarządzaniem majątkiem trwałym i obrotowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie, w tym przede wszystkim pokazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo oraz zarządzania jego majątkiem.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy (specjalnościowy) - moduł MK_15

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 2, semestr: 4

Wymagania wstępne: rachunkowość

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (wykład konwersatoryjny), analiza przypadków; ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad projektem (praca w grupie).

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) 26h = 26h

udział w konsultacjach 4h = 4h

przygotowanie do kolokwium 8h = 8h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 10+2h = 12h

realizacja zadań projektowych (studium przypadku) 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 66 godzin, 2,64 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15 godzin, 0,60 ECTS

Literatura:

w zależności od cyklu

Efekty uczenia się:

1) Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z finansami przedsiębiorstwa. K_IE1A_W10

2) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. K_IE1A_W13

3) Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwie, pozyskania środków finansowych. K_IE1A_W13,

K_IE1A_W11

4) Posiada podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między czynnikami ekonomicznymi a gospodarką finansową przedsiębiorstwa. K_IE1A_W10

5) Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa. K_IE1A_U14

6) Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. K_IE1A_U28

7) Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. K_IE1A_U26

8) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_IE1A_K04

9) Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_IE1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin pisemny po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.