Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3IFE Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Instrumenty finansowe
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka finansowa 0600-ES1-2MF
Statystyka opisowa 0600-ES1-1SO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami instrumentów finansowych, modelami ich wyceny oraz metodami szacowania ryzyka.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina nauk społecznych/ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: ekonomia i finanse/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Matematyka finansowa, Statystyka opisowa

wykład 15 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 10h = 10h

prace domowe 30h = 30h

przygotowanie do kolokwium 20h = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 80 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Czekaj J. (i in.): Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.

Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe typy instrumentów finansowych.K_IE1A_W12, K_IE1A_W14

Zna metody wyceny wybranych instrumentów finansowych.K_IE1A_W12, K_IE1A_W14

Umie wyznaczyć wartość teoretyczną wybranych instrumentów finansowych.K_IE1A_U25

Potrafi oszacować ryzyko poznanych instrumentów finansowych.K_IE1A_U25

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz, Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.