Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria portfela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3TPE Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Teoria portfela
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 3 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Ekonometria I 0600-ES1-3EK1
Statystyka matematyczna 0600-ES1-2SM
Statystyka opisowa 0600-ES1-1SO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji i analizy portfeli inwestycyjnych oraz podstawowych modeli rynku kapitałowego

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych/ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: ekonomia i finanse/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria I, Analiza matematyczna II, Algebra liniowa

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie prac domowych 20h = 20h

udział w konsultacjach 5h = 5h

przygotowanie do zaliczenia 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

E.J. Elton, M.J. Gruber: Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, New York 1995.

R.A. Haugen: Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.

K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje, PWN, Warszawa 2004.

D.G. Luenberger: Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, J. Czekaj (red.) PWN, Warszawa 2008.

E.J. Elton, M.J. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

3TPE_W01 - Ma wiedzę na temat metod konstrukcji i oceny portfeli inwestycyjnych.K_IE1A_W13, K_IE1A_W14

3TPE_W02 - Zna wybrane modele rynku kapitałowego.K_IE1A_W13, K_IE1A_W14

3TPE_U01 - Umie w oparciu o dane historyczne skonstruować portfel inwestycyjny z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania (MSExcel).K_IE1A_U25

3TPE_U02 - Potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki portfela inwestycyjnego.K_IE1A_U25

3TPE_U03 - Umie wykorzystywać podstawowe modele rynku kapitałowego.K_IE1A_U25

3TPE_K01 - Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.