Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1REM Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy matematycznej wyniesionej przez studentów ze szkoły ponadgimnazjalnej oraz zniwelowanie luki pomiędzy tą wiedzą a wiedzą umożliwiającą uczenie się analizy matematycznej i algebry liniowej na I roku studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:Informatyka obszar nauk ścisłych

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: Pogadanka, prezentacja, metoda problemowa i ćwiczeniowa.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- ćwiczenia 30h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 10h

Przygotowanie do wejściówek: 10h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN 2001

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, GiS 2002

Literatura uzupełniająca:

J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT 2001

W. Krysicki, L. Włodarski , Analiza matematyczna w zadaniach I, PWN 2001

N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego, WSiP1998

N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego, WSiP1994

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i rozumie podstawowe wiadomości z zakresu logiki, teorii mnogości i funkcji elementarnych.. K_W01

Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz językiem teorii mnogości. K_U04

Umie dowodzić proste twierdzenia metodą indukcji matematycznej.. K_U04

Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne w zakresie funkcji elementarnych, sporządza wykresy tych funkcji i opisuje ich własności.. K_U02

Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe, wielomianowe, wymierne.. K_U02

Rozwiązuje proste problemy dotyczące ciągów liczbowych.. K_U02

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowski, Barbara Łupińska
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Barbara Łupińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot dodatkowo pomaga usystematyzować, utrwalić i rozszerzyć wiedzę w zakresie analizy matematycznej, algebry liniowej, logiki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowski, Barbara Łupińska
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Barbara Łupińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.