Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1WF2
Kod Erasmus / ISCED: 16.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Gry i zabawy ruchowe, podstawowe elementy techniczne gry w piłce siatkowej, małe gry, gra szkolna w piłkę siatkową, podstawowe elementy techniczne gry w koszykówkę, małe gry, gra szkolna w koszykówkę, podstawowe elementy techniczne gry w piłkę nożną, Gra szkolna w piłkę nożną, Gra szkolna w unihokeja.

Elementy techniczne w badmintonie +gra szkolna. Ćwiczenia rozciągające / stretching/. Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące podstawowe cechy motoryczne. Nauka i ćwiczenia na przyrządach kształtujących siłę /sala do ćwiczeń siłowych dla kobiet i mężczyzn/. Nauka i ćwiczenia na przyrządach aerobowych: rower stacjonarny, bieżnia elektryczna, orbiterek elektryczny, step per, ergometr wioślarski. Trening siłowy na atlasie wielofunkcyjnym. Ćwiczenia siłowe z hankielkami. Podstawowe formy z rytmiki – proste układy taneczne. Aerobic.CrossFit & Fitness. Elementy techniczne gry w tenisa stołowego + gra szkolna.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki

Forma studiów- stacjonarne

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki- dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu/ dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej.

Rok studiów /semestr I rok, semestr II

Wymagania wstępne: brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz.

Metody dydaktyczne - ćwiczenia

Punkty ECTS: 0

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h, (brak przypisanych punktów ECTS)

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 0h, 0 ECTS

Literatura:

Ariet T..2001. Koszykówka –podstawy techniki i taktyki Wydawnictwo Extrema. Kraków.

Mizieliński S.,Kulturystyka. Warszawa 1987.

Vella.M., Anatomia w treningu siłowym i fitness. Warszawa 2007.,

LeMay M.,Stretching.Warszawa 2005.

Adamczyk S.,Uzarowicz J..Zagórski B.,Piłka siatkowa,Kraków 1998, wyd.AWF.

Czerwiński J.,Jastrzębski Z.,Proces szkolenia w zespołowych w grach sportowych., Teoria i praktyka.,AWFiS Gdańsk.

Grządziel G.,Szade D.,Piłka siatkowa, taktyka i elementy mini siatkówki, AWF Katowice, 2006.

Talaga J., ABC Młodego piłkarza,Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2006.

Talaga J.,Sprawność fizyczna., Testy 2006.

Starzyński S.,Tywoniu-Małysz.,Unihokej Floorball., Polska Federacja Unihokeja –Florball.

Mazurek L.,Gimnastyka podstawowa.,Wydawnictwo Sport i Turystyka Warszawa 1991.

Jasiakiewicz M.,Kulturystyka., Warszawa 1990.

Superlak E.,Piłka siatkowa., Wrocław 1995.

Kuźmińska O.,Popielawska M.,Taniec-Rytm-Muzyka., Wydawnictwo TELBIT,Warszawa 1999.

Bondarowicz M.,Zabawy w grach sportowych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,Warszaw 1955.

Bahrynowska-Fic J.,Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka.,Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

KA6_UO2:

1. Posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej.

2. Umie wykonać podstawowe elementy techniczne zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych ujętych w treściach merytorycznych przedmiotu.

3. Potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny do realizacji poszczególnych zadań technicznych i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności turystyczno-rekreacyjnej.

4.Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl żucia oraz kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie.

5. Potrafi współpracować w zespole stosując zasady „fair play”

6. Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.

7. Troszczy się o zagospodarowania czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie II semestru na ocenę.

Zaliczeniem przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, sprawdzianów technicznych wybranych form ruchu. obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odrobiona.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Błachno, Izabela Dembińska, Maciej Stefanowicz
Prowadzący grup: Wojciech Błachno, Izabela Dembińska, Maciej Stefanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Zajęcia fizyczne - Zaliczenie WF
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)