Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania obiektowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1WPO
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania obiektowego
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy programowania strukturalnego 420-IS1-1PPS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Filozofia i podstawowe techniki programowania obiektowego na przykładzie języka C++. Wykorzystanie w praktyce najważniejszych technik programowania obiektowego. Projektowanie, implementacja i analiza programów w paradygmacie obiektowym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów/semestr 1 / 2

Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania strukturalnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Studia stacjonarne:

Wykład: 30 Laboratorium: 45

Założenia i cele przedmiotu

Zaznajomić z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na przykładzie języka C++. Nauczyć wykorzystywania w praktyce najważniejszych technik obiektowych. Nauczyć projektowania, implementacji i analizy programów w paradygmacie obiektowym.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratoria, konsultacje, praca z literaturą

Zaliczenie: egzamin

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30 godz.

- laboratorium 45 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5 godz.

- laboratorium 20 godz.

Zapoznanie z literaturą: 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Udział w konsultacjach: 1 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 78h, 3 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grębosz J., Symfonia C++ standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006.

Stroustrup B., Język C++, WNT 1998.

Literatura uzupełniająca:

Lippman S.B., Istota języka C++. Zwięzły opis, WNT 2004.

Vanderoorde D., Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, WNT 2001.

Struzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka programowania dla początkujących C++, W&W 2000.

Tłuczek M., Programowanie w języku C, ćwiczenia praktyczne, Helion 2001.

Stasiewicz A., Ćwiczenia praktyczne C++, WNT 2006.

Prata S., Szkoła programowania. Język C, Robomatic 1999.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe konstrukcje języka C/C++, w szczególności posługiwanie się zmiennymi wskaźnikowymi, alokację i dealokację pamięci. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w szczególności schematy blokowe. KA6_WG1, KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WG5 KA6_WG6 Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne dotyczące programowania strukturalnego w C/C++ na egzaminie pisemnym.

2. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego na przykładzie C++ (klasa, obiekt, zmienne i metody składowe, zmienne i metody statyczne, schematy klas w UML, tworzenie obiektów dynamicznych oraz automatycznych, zastosowanie konstruktorów i destruktorów). Zna najważniejsze mechanizmy obiektowe (abstrakcja danych, hermetyzacja składowych, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, klasy i metody abstrakcyjne, agregację obiektów ). Zna schematy UML prezentujące klasy, obiekty, dziedziczenie, agregację i kompozycję. KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG7, Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne dotyczące programowania obiektowego w C++ na egzaminie pisemnym.

3. Zna zagadnienia związane z mechanizmami obsługi sytuacji specjalnych (wyjątki), obsługą wejścia/wyjścia, plików oraz napisów za pomocą strumieni, klas i funkcji wzorcowych, korzystania z bibliotek i ich tworzenia. KA6_WG4, KA6_WG5 Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne dotyczące zaawansowanych technik programowania w C++ na egzaminie pisemnym.

4. Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, implementować i analizować programy w paradygmacie strukturalnym w języku C/C++. KA6_UW6, KA6_UW8, KA6_UW9, Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z programowania strukturalnego zleconych na egzaminie pisemnym.

5. Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosować najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego (hermetyzację, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, agregację obiektów). Potrafi stworzyć poprawną hierarchię dziedziczenia klas do zadanego problemu modelowania rzeczywistości w paradygmacie obiektowym. Potrafi zaimplementować w C++ hierarchię klas zadaną schematem UML. KA6_UW7, KA6_UW8, KA6_UW10, KA6_UW15 Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z programowania obiektowego zleconych na egzaminie pisemnym.

6. Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować role programisty-twórcy klas oraz programisty-klienta podczas realizacji projektu programistycznego w paradygmacie obiektowym. KA6_UU1, KA6_UK1, KA6_UK3, KA6_KK1 Obserwacja i weryfikacja poprawności i spójności przyjmowanych ról programistów podczas rozwiązywania problemów na egzaminie pisemnym.

Metody i kryteria oceniania:

dopuszczenie do zaliczenia wykładu po zaliczeniu laboratorium, egzamin pisemny obejmujący zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Rybnik
Prowadzący grup: Agnieszka Golińska, Adam Grabowski, Robert Jankowski, Artur Korniłowicz, Barbara Łupińska, Mariusz Rybnik, Piotr Stomma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)