Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiebiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2PRZ Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiebiorczość
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty humanizujące
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw czy majątkiem oraz kosztami przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów :Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr:rok 2/3semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15godz, ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, przygotowania prezentacji w Power Point, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków, przygotowania eseju, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do egzaminu 10

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h - 1 ECTS

o charakterze praktycznym 20h- 1 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

KA6_WK2 Student zna wybrane dylematy współczesnej cywilizacji,

KA6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji,

KA6_KR1 Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością zawodową,

KA6_KO1 Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin ustny, do egzaminu będą dopuszczone osoby, które będą posiadały zaliczenie ćwiczeń. Wykładowca dopuszcza możliwość przepisania pozytywnych ocen z zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studenta na zajęciach, wykonana prezentacja Power Point, przygotowany esej, którego tematykę i wymogi techniczne podaje Prowadzący zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw czy majątkiem oraz kosztami przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów :Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr:rok 2/3semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15godz, ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do egzaminu 10

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h - 1 ECTS

o charakterze praktycznym 20h- 1 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.