Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka informatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-3EI
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka informatyczna
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostanie zaprezentowana mapa aktualnych problemów z zakresu etyki informatycznej. Oprócz wiedzy z tego zakresu student wykaże się umiejętnościami w zakresie identyfikowania aktualnych problemów na przecięciu zastosowań informatyki i różnorodnych obszarów życia społecznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

Zapoznanie z literaturą: 3h

Przygotowanie do egzaminu: 2h

Czas trwania egzaminu: 2h

Konsultacje: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 10h, 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Kocikowski, A., Górniak-Kocikowska, K., Bynum, T. (red., 2001), Wprowadzenie do etyki informatycznej, Wydział Nauk Społecznych UAM i Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań; wersja elektroniczna:

[2] Trzęsicki, K., Karpińska, A. (2014), Etyka informatyczna, Białystok.

Literatura uzupełniająca:

[3] Johnson, D. G. (1994), Computer Ethics, 2nd edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.

[4] Bynum, T., Rogerson, S. (red., 2004), Computer Ethics and Professional Responsibility, Blackwell, Oxford.

[5] Bostrom, N. (2016), Superinteligencja. Scenariusze - strategie - zagrożenia. przeł. Dorota Konowrocka-Sawa. Gliwice, Helion.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- dylematy współczesnej cywilizacji związane ze stosowaniem technologii informacyjnej oraz z pracą zawodową informatyka - KA6_WK2.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je - KA6_UK1,

- podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje, monitorować rozwój technologii i narzędzi informatycznych - KA6_UU1.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym - KA6_KR1,

- wykazywania odpowiedniej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym - KA6_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)