Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura krajów sąsiednich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1KKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura krajów sąsiednich
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą krajów sąsiednich oraz zauważania podobieństw i różnić we wspólnym dziedzictwie wybranych obszarów i wspólnot kulturowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, I semestr

Wymagania wstępne: podstawowe treści z zakresu kultur wybranych krajów

Liczba godzin: wykład, 30 godzin

Formy i metody nauczania: ćwiczenia, z elementami prezentacji wizualnej; praca projektowa

Metody dydaktyczne: metoda podająca - wykład, analiza tekstów

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Przygotowanie raportu, czytanie lektur: 43 godz.

Razem: 75 godz. (3 pkt)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz. (1,2 pkt)

o charakterze praktycznym 43 godz. (1,8 pkt)

Literatura:

A. Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków 2011.

P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na ziemi łotewskiej w XX i na początku XXI wieku, „Sprawy Narodowościowe”, 2017, s. 1–16.

Z. Kaleta, Ewolucja nazwisk słowiańskich. Studium teoretyczno-porównawcze, Kraków 1991 (zob. podsumowanie, s. 161–186) + dodać Niemcy, Łotwa).

Ojczyzna dobrej jakości. Reportaże z Białorusi, red. M. Nocuń, Wołowiec 2019.

S. Aleksiejewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, Wołowiec 2018 (fragmenty).

K. Bondarenko, Człowiek wojny w twórczości S. Aleksiejewicz, w: Człowiek a historia, t. IV, s. 71–78.

P. Pogorzelski, Barszcz ukraiński, Gliwice 2014.

Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.

W. Szabłowski, Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji, Wołowiec 2010.

O. Pamuk, Śnieg, Kraków 2006 (fragmenty).

T. Orchowski, Rzeź na Tarlabasi. Opowieść o nowej Turcji, Warszawa 2018.

Jelena Kostiuczenko, Przyszło nam tu żyć. Reportaże z Rosji, Wołowiec 2020.

K. Tubylewicz, Szwecja czyta. Polska czyta, Warszawa 2015.

M. Szczygieł, Zrób sobie raj, Wołowiec 2010.

P. Burasa, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 2011.

Filmy:

Cygan, reż. M. Šulík, 2011,

Efekty uczenia się:

Student zna:

KA6_WG1 miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną,

KA6_WK2 główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

KA6_WK3 historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

Student potrafi:

KA6_UW1 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA6_UW3 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać i prezentować wyniki pracy,

KA6_UW5 stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne oraz wytwory własnej pracy (artystycznej, naukowej), z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),

KA6_UK3 komunikować się z osobami wywodzącymi się z różnych środowisk i tradycji kulturowych,

KA6_UK4 przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,

KA6_UU1 samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym,

Student gotów jest do:

KA6_KK1 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego,

KA6_KK3 krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk w sztuce,

KA6_KO2 organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy,

KA6_KR2 przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć jest średnią z poszczególnych zdań:

1) krótki film

2) dyskusja na zajęciach,

3) obecność lub nieobecności na zajęciach (5 i więcej) pozwalają na zmianę o +/-0,5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Szamryk
Prowadzący grup: Konrad Szamryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A.

Literatura:

Jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cieślewska, Konrad Szamryk
Prowadzący grup: Anna Cieślewska, Konrad Szamryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Jak w części A.

Pełny opis:

Jak w części A.

Literatura:

Jak w części A.

Uwagi:

Jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk
Prowadzący grup: Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Jak w części A.

Pełny opis:

Jak w części A.

Literatura:

Jak w części A.

Uwagi:

Jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)