Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demi Moore, Cecilia Galeriani and Virgin Mary: The History of Visual Arts in Three Images

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1KON37
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demi Moore, Cecilia Galeriani and Virgin Mary: The History of Visual Arts in Three Images
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: znajomość j. angielskiego na poziomie b2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom politycznych i społecznych okoliczności istotnych przemian kulturowych w dziejach kultury europejskiej, zwłaszcza w sferze sztuk wizualnych. Studiując ikoniczne dzieła plastyczne różnych epok: od Grecji klasycznej, przez zachodnio-europejskie i Bizantyjskie średniowiecze, Renesans, po współczesność, studenci nie tylko poznają szereg ważnych dla dziejów europejskich sztuk plastycznych faktów, ale uczyć się też będą tego, jak przeprowadzić analizę wizualną dzieła sztuki z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu, technik jego wykonania, jak też znaczenia prezentowanej przez dzieło treści.

Pełny opis:

Konwersatorium z zakresu historii kultury w j. angielskim przeznaczone dla studentów I roku, I stopnia (semestr II) studiów nad kulturą i religią.

Konwersatorium w wymiarze 30 godzin oparte na dyskusji wokół zagadnień poruszanych w zadanych do opracowania tekstach i obrazach.

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: znajomość j. angielskiego na poziomie b2

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: konsultacje, dyskusje, ćwiczenia z interpretacji tekstu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w konwersatorium – 30 godzin;

– przygotowanie do konwersatorium – 50 godzin;

– konsultacje – 10 godzin;

Razem 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godzin, co odpowiada 2 punktowi ECTS

– o charakterze praktycznym – 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

Literatura:

„Constantine’s Dream”, Pati Smith

„Nawarstwienia kultury egejskiej”, Paweł Florenski

„rzymski portret funeralny”, w „Obraz i kult”, Hans Belting

„Dama z gronostajem”, Pizzagali

:Świątynia jako synteza sztuk”, Paweł Florenski

„Mirror, Window, Telescope. How Renaissance linear perspective changed visual arts”, Edgerton

“Notebooks”, Leonardo da Vinci

“Lives of Great Painters, Sculptures and Architects”, Vasari

“Reveresed Perspective”, Paweł Florenski

Efekty uczenia się:

WIEDZA: - absolwent zna historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei

kulturowych (KP6_WK3)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną

analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu

określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w

procesach kulturowych (KP6_UW4)

przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne,

w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i różnych źródeł (KP6_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych

umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju

zawodowego (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz warunek zaliczenia zajęć: obecność, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie referatu/prezentacji

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zasady zaliczania nieobecności: forma pisemna lub ustna w trakcie konsultacji

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 15

51% punktów uzyskanych przez studenta z konwersatorium jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kuczyński
Prowadzący grup: Rafał Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)