Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne media audialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1KON8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne media audialne
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z problematyką współczesnych mediów audialnych – radia i fonografii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka konwersatorium obejmuje przedstawienie historycznego rozwoju tych mediów od końca XIX wieku po współczesność, analizy poszczególnych technologii oraz praktyk radiowych i fonograficznych, ich wpływ na twórczość artystyczną i kształtowanie i rozwój nowych gatunków mediów audialnych (radiowych i fonograficznych) oraz na kulturę słuchaczy. Analizy podejmowane są w trzech perspektywach: społecznej, estetycznej i medioznawczej i mają na celu ukazanie procesów zmian w radiu i fonografii w XX i XXI wieku oraz zrozumienie tendencji rozwoju współczesnych mediów audialnych. Poza teoretyczną analizą mediów audialnych studenci zapoznają się z podstawami technologii studyjnej i nagraniowej oraz realizują w formie warsztatowej krótkie formy dźwiękowo-muzyczne z użyciem tych technologii.

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Współczesne media audialne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KON25

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Studiów Kulturowych UwB

Język przedmiotu: Polski

Rok studiów/ semestr: Rok 1 semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć - 30 godz. konwersatorium

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 30 godz.

- przygotowanie esejów, zadań online i prezentacji – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 15 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. ECTS 1,8

o charakterze praktycznym - 30 godz. ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bardijewska Sława, Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 109-127

2. Cox Ch., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa 2010

3. Jędrzejewski S., Radio Renesans. Od monopolu do konkurencji, Warszawa 1997

4. Jędrzejewski S., Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Universitas, Kraków 2010

5. Kominek M., Fonografia artystyczna, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 141-152

6. Kominek M., Zaczęło się od fonografu, PWM, Kraków 1986

7. Kubaszewska W., Hermanowski M., Radio. Historia i współczesność, Poznań 2008

8. McLeish R., Produkcja radiowa, Wyd. UJ, 2007

9. McLuhan M., Radio bęben plemienny, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 100-108

10. Misiak T., Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo WSNHiD, 2009

11. Peiper T., Radiofon, Radio adwokat, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 95-99

12. Siwak W., Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 153-177

13. Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wyd. UMCS, Lublin 2008

Literatura uzupełniająca

1. Bull, M., Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life. New York, NY: Berg 2000.

2. Davis M., Miles. Autobiografia, przeł. F. Łobodziński, Constanti, Warszawa 2006.

3. Gałuszka Patryk, Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2009

4. Gałuszka Patryk, Geneza, ewolucja i formy dystrybucji muzyki w Internecie, „Świat Marketingu”, Maj 2005

5. Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej, Profi-Press, Warszawa 2003

6. Katz M., Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Univ. of California Press: Berkeley-Los Angeles-London 2004.

7. Ross A., Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa 2011

8. Siwak W., Estetyka rocka, Semper, Warszawa 1993

9. Sterne J., Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press, 2003.

10. Theberge P., The Network Studio. Historical and Technological Paths to a New Ideal in Music Making, Social Studies of Science, October 2004, Vol. 34 No. 5, pp. 759-781

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

1. główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

2. historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

KA6_WK2, KA6_WK3

Umiejętności

Student potrafi:

1. rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

2. formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia w języku polskim i obcym na poziomie B2

3. samodzielnie doskonalić umiejętności tworzenia prostych diagnoz zjawisk kulturowych

KA6_UW4, KA6_UK2, KA6_UU3

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

1. wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

KA6_KK1, KA6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych i mediów społecznościowych, prace online na platformie e-learningowej – zadania online (eseje, analizy, projekt, dyskusja na kanale dyskusyjnym przedmiotu), konsultacje online i stacjonarne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz, zadań oraz projektów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z problematyką współczesnych mediów audialnych – radia i fonografii.

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium obejmuje przedstawienie historycznego rozwoju tych mediów od końca XIX wieku po współczesność, analizy poszczególnych technologii oraz praktyk radiowych i fonograficznych, ich wpływ na twórczość artystyczną i kształtowanie i rozwój nowych gatunków mediów audialnych (radiowych i fonograficznych) oraz na kulturę słuchaczy. Analizy podejmowane są w trzech perspektywach: społecznej, estetycznej i medioznawczej i mają na celu ukazanie procesów zmian w radiu i fonografii w XX i XXI wieku oraz zrozumienie tendencji rozwoju współczesnych mediów audialnych. Poza teoretyczną analizą mediów audialnych studenci zapoznają się z podstawami technologii studyjnej i nagraniowej oraz realizują w formie warsztatowej krótkie formy dźwiękowo-muzyczne z użyciem tych technologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bardijewska Sława, Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 109-127

2. Cox Ch., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa 2010

3. Jędrzejewski S., Radio Renesans. Od monopolu do konkurencji, Warszawa 1997

4. Jędrzejewski S., Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Universitas, Kraków 2010

5. Kominek M., Fonografia artystyczna, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 141-152

6. Kominek M., Zaczęło się od fonografu, PWM, Kraków 1986

7. Kubaszewska W., Hermanowski M., Radio. Historia i współczesność, Poznań 2008

8. McLeish R., Produkcja radiowa, Wyd. UJ, 2007

9. McLuhan M., Radio bęben plemienny, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 100-108

10. Misiak T., Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo WSNHiD, 2009

11. Peiper T., Radiofon, Radio adwokat, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 95-99

12. Siwak W., Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 153-177

13. Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wyd. UMCS, Lublin 2008

Literatura uzupełniająca

1. Bull, M., Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life. New York, NY: Berg 2000.

2. Davis M., Miles. Autobiografia, przeł. F. Łobodziński, Constanti, Warszawa 2006.

3. Gałuszka Patryk, Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2009

4. Gałuszka Patryk, Geneza, ewolucja i formy dystrybucji muzyki w Internecie, „Świat Marketingu”, Maj 2005

5. Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej, Profi-Press, Warszawa 2003

6. Katz M., Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Univ. of California Press: Berkeley-Los Angeles-London 2004.

7. Ross A., Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa 2011

8. Siwak W., Estetyka rocka, Semper, Warszawa 1993

9. Sterne J., Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press, 2003.

10. Theberge P., The Network Studio. Historical and Technological Paths to a New Ideal in Music Making, Social Studies of Science, October 2004, Vol. 34 No. 5, pp. 759-781

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.