Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mitologie europejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1MEU
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mitologie europejskie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot " Mitologie europejskie" z założenia jest przedmiotem humanizującym i wprowadzającym szeroką wiedzę na temat dziedzictwa duchowego i materialnego w obszarze wierzeń w kulturach europejskich i kultur kluczowych dla powstania wierzeń ludów europejskich.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską,

Pełny opis:

Ćwiczenia stawiają sobie za cel zapoznanie studentów z genezą, rozwojem i wpływem wyobrażeń religijnych, mitów oraz ich kulturowych wpływów w krajach europejskich. Poza kontekstem historycznym przedstawione zostaną także wpływy mitologii na kulturę współczesną.

Celem zajęć zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym mitologii i wpływu mitologii na wyobraźnie zbiorową w perspektywie historycznej.

Literatura:

J. Campbell Bohater o tysiącu twarzy, Wprowadzenie do wydania polskiego, Nomos, Kraków 2013, s. IX-XVI.

C. Levis-Strausse, Struktura mitu, w: tenże, Antropologia strukturalna, różne wydania

R. Graves, Przedmowa, w: tenże, Biała Bogini, Alatheia, Warszawa 2008, s.7-27. (referat)

2:

M. Schipper, Na początku nie było nikogo, Alatheia, Warszawa 2012,

M. Eliade, Morfologia i funkcja mitów,

B. Malinowski, Dzieła, t. 7.

U. Eco, Superman w kulturze masowej, Warszawa 1996, s. 116-144. (tekst

K. Bajka, Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich, „Studia Religiologica”, 47 (2) 2014, s. 125-140

https://docplayer.pl/21666405-Kategoria-czasu-mitycznego-w-komiksowych-narracjach-superbohaterskich.html

B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009

W. Szturc. Nierządnica babilońska – refutacja mitologiczna, Oblicza Nabuchodonozora, w: Marek Dybizbański, Włodzimierz Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, WUJ, Karków 2006

R. Jasnos Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmiennej starożytnego Bliskiego Wschodu

Mity sumeryskie, w tłumaczeniu Krystyny Szarzyńskiej, Warszawa 2000,

Olga Tokarczuk, Anna Inn w grobowcach świata – wydanie dowolne.

K. Mrozewicz, Mity indyjskie, PIW, Warszawa 2015

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1988

P. Borys, Przemysław, Mitologia irańska http://mer.chemia.polsl.pl/~pborys/Mitologia_Iranska2.pdf

R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju i kolejne rozdziały (r. I-X).

G. G. Sholem, O podstawowych pojęciach judaizmu

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t.1, Warszawa 1988,

Z.W. Dudek, Psychologia mitów greckich, Prawda symboli i archetypów, wybrane rozdziały

M. Grant, Mitologia rzymska, Warszawa 1993, wybrane zagadnienia,

J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987,

N. Gaiman, Mitologia nordycka, Warszawa 2018

L. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003

B. Stern, Księga run

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Słowianie

J. Borowski, M. Wrona, Mitologia słowiańska,

A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 5-137, 215-240.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji

do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną

KA6_WK1- normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmiany i drogi wpływania na ludzkie zachowania

KA6_WK3 historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

Absolwent potrafi:

KA6_UW1 - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

Absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 - przyjmowania nowych idei i poglądów w celu inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja, aktywność na zajęciach, wypowiedzi oparte lekturą tekstów z listy lektur innych dostępnych źródeł wiedzy na temat mitologii; prezentacja i referat, zaliczenie testu na ocenę co najmniej dostateczną, możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską

Pełny opis:

Ćwiczenia stawiają sobie za cel zapoznanie studentów z genezą, rozwojem i wpływem wyobrażeń religijnych, mitów oraz ich kulturowych wpływów w krajach europejskich. Poza kontekstem historycznym przedstawione zostaną także wpływy mitologii na kulturę współczesną.

Celem zajęć zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym mitologii i wpływu mitologii na wyobraźnie zbiorową w perspektywie historycznej.

Literatura:

1./2. Mitologia, mit, monomit, wyobraźnia mityczna – ujęcie historyczne:

1:

• Wojciech Józef Burszta, Joseph Campbell i potrzeba mitu, w: J. Campbell Bohater o tysiącu twarzy, Wprowadzenie do wydania polskiego, Nomos, Kraków 2013, s. IX-XVI.

• C. Levis-Strausse, Struktura mitu, w: tenże, Antropologia strukturalna, różne wydania

• R. Graves, Przedmowa, w: tenże, Biała Bogini, Alatheia, Warszawa 2008, s.7-27. (referat)

2:

• M. Schipper, Na początku nie było nikogo, Alatheia, Warszawa 2012, , tu: Prolog, s. 11-25.

• M. Eliade, Morfologia i funkcja mitów, r. XII, w: tenże, Traktat o historii religii, s. 423-451.

• B. Malinowski, Rola mitu w życiu, w: tenże, Mit, magia, religia, Dzieła, t.7, s. 298-314.

3. Mityzacja współczesności:

• U. Eco, Kariera i upadek nadczłowieka, w: tenże, Superman w kulturze masowej, Warszawa 1996, s. 116-144. (tekst dostępny on-line)

http://docplayer.pl/15293443-Umberto-eco-superman-w-literaturze-masowej.html

• K. Bajka, Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich, „Studia Religiologica”, 47 (2) 2014, s. 125-140

https://docplayer.pl/21666405-Kategoria-czasu-mitycznego-w-komiksowych-narracjach-superbohaterskich.html

• B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009 (referat), tu: r.4.1 Horyzont mityczny, s. 149-186.

4. Najstarsze mitologie: mitologia Mezopotamii:

• Włodzimierz Szturc. Nierządnica babilońska – refutacja mitologiczna, Oblicza Nabuchodonozora, w: Marek Dybizbański, Włodzimierz Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, WUJ, Karków 2006, s. 39-55.

• R. Jasnos, Bogowie, mity, idee – Mezopotamia, w: taż, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmiennej starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 97-110.

• Mity sumeryskie, w tłumaczeniu Krystyny Szarzyńskiej, Warszawa 2000, tu: Inana i Enaki, Zejście Inany do podziemnego świata, s. 66-101.

• Olga Tokarczuk, Anna Inn w grobowcach świata – wydanie dowolne.

5. Mitologia indyjska indyjska

• K. Mrozewicz, Mity indyjskie, PIW, Warszawa 2015, tu: 7-50.

• M. Eliade, Traktat o historii religii, dz. cyt., tu: s. 74-80 , r.20-21.

6. Mitologia Starożytnego Egiptu

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1986 (rozdziały: Stworzenie świata i ludzi oraz Misterium Ozyrysa (referat).

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Egipt.

7. Mitologia Fenicjan:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Semici zachodni. Grupa kanejsko-fenicka.

8. Mitologia irańska

Borys, Przemysław, Mitologia irańska http://mer.chemia.polsl.pl/~pborys/Mitologia_Iranska2.pdf

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Iran, s. 121-144.

9. Mitologia Hebrajczyków:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Judaizm

R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju i kolejne rozdziały (r. I-X).

REFERAT: G. G. Sholem, O podstawowych pojęciach judaizmu, wybrane fragmenty+ życiorys

10/11. Starożytna Grecja

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt, tu: Grecja.

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t.1, Warszawa 1988, tu: r. XV.

Z.W. Dudek, Psychologia mitów greckich, Prawda symboli i archetypów, wybrane rozdziały

12. Starożytny Rzym

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt, tu: Rzym.

M. Grant, Mitologia rzymska, Warszawa 1993, wybrane zagadnienia, s. 5-82.

13. Celtowie

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Rzym.

J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987, s. 5-103

https://primo-48fuw.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_datacite13052716&context=PC&vid=48FUW_VIEW&lang=pl_PL&search_scope=all_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,mitologia%20celtów&mode=Basic

14. Mitologia skandynawska

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Germanowie.

N. Gaiman, Mitologia nordycka, Warszawa 2018, tu: Wstęp, Gracze, Przed początkiem i po, Ygdrasill i dziewięć światów.

L. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2008. Berenika Stern, Księga run

Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Słowianie

J. Borowski, M. Wrona, Mitologia słowiańska, cz. I, Bogowie, referat: r. II Biesy

Uzupełnienie: A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 5-137, 215-240.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską

Pełny opis:

Ćwiczenia stawiają sobie za cel zapoznanie studentów z genezą, rozwojem i wpływem wyobrażeń religijnych, mitów oraz ich kulturowych wpływów w krajach europejskich. Poza kontekstem historycznym przedstawione zostaną także wpływy mitologii na kulturę współczesną.

Celem zajęć zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym mitologii i wpływu mitologii na wyobraźnie zbiorową w perspektywie historycznej.

Literatura:

1./2. Mitologia, mit, monomit, wyobraźnia mityczna – ujęcie historyczne:

1:

• Wojciech Józef Burszta, Joseph Campbell i potrzeba mitu, w: J. Campbell Bohater o tysiącu twarzy, Wprowadzenie do wydania polskiego, Nomos, Kraków 2013, s. IX-XVI.

• C. Levis-Strausse, Struktura mitu, w: tenże, Antropologia strukturalna, różne wydania

• R. Graves, Przedmowa, w: tenże, Biała Bogini, Alatheia, Warszawa 2008, s.7-27. (referat)

2:

• M. Schipper, Na początku nie było nikogo, Alatheia, Warszawa 2012, , tu: Prolog, s. 11-25.

• M. Eliade, Morfologia i funkcja mitów, r. XII, w: tenże, Traktat o historii religii, s. 423-451.

• B. Malinowski, Rola mitu w życiu, w: tenże, Mit, magia, religia, Dzieła, t.7, s. 298-314.

3. Mityzacja współczesności:

• U. Eco, Kariera i upadek nadczłowieka, w: tenże, Superman w kulturze masowej, Warszawa 1996, s. 116-144. (tekst dostępny on-line)

http://docplayer.pl/15293443-Umberto-eco-superman-w-literaturze-masowej.html

• K. Bajka, Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich, „Studia Religiologica”, 47 (2) 2014, s. 125-140

https://docplayer.pl/21666405-Kategoria-czasu-mitycznego-w-komiksowych-narracjach-superbohaterskich.html

• B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009 (referat), tu: r.4.1 Horyzont mityczny, s. 149-186.

4. Najstarsze mitologie: mitologia Mezopotamii:

• Włodzimierz Szturc. Nierządnica babilońska – refutacja mitologiczna, Oblicza Nabuchodonozora, w: Marek Dybizbański, Włodzimierz Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, WUJ, Karków 2006, s. 39-55.

• R. Jasnos, Bogowie, mity, idee – Mezopotamia, w: taż, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmiennej starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 97-110.

• Mity sumeryskie, w tłumaczeniu Krystyny Szarzyńskiej, Warszawa 2000, tu: Inana i Enaki, Zejście Inany do podziemnego świata, s. 66-101.

• Olga Tokarczuk, Anna Inn w grobowcach świata – wydanie dowolne.

5. Mitologia indyjska indyjska

• K. Mrozewicz, Mity indyjskie, PIW, Warszawa 2015, tu: 7-50.

• M. Eliade, Traktat o historii religii, dz. cyt., tu: s. 74-80 , r.20-21.

6. Mitologia Starożytnego Egiptu

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1986 (rozdziały: Stworzenie świata i ludzi oraz Misterium Ozyrysa (referat).

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Egipt.

7. Mitologia Fenicjan:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Semici zachodni. Grupa kanejsko-fenicka.

8. Mitologia irańska

Borys, Przemysław, Mitologia irańska http://mer.chemia.polsl.pl/~pborys/Mitologia_Iranska2.pdf

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Iran, s. 121-144.

9. Mitologia Hebrajczyków:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Judaizm

R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju i kolejne rozdziały (r. I-X).

REFERAT: G. G. Sholem, O podstawowych pojęciach judaizmu, wybrane fragmenty+ życiorys

10/11. Starożytna Grecja

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt, tu: Grecja.

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t.1, Warszawa 1988, tu: r. XV.

Z.W. Dudek, Psychologia mitów greckich, Prawda symboli i archetypów, wybrane rozdziały

12. Starożytny Rzym

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt, tu: Rzym.

M. Grant, Mitologia rzymska, Warszawa 1993, wybrane zagadnienia, s. 5-82.

13. Celtowie

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Rzym.

J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987, s. 5-103

https://primo-48fuw.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_datacite13052716&context=PC&vid=48FUW_VIEW&lang=pl_PL&search_scope=all_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,mitologia%20celtów&mode=Basic

14. Mitologia skandynawska

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Germanowie.

N. Gaiman, Mitologia nordycka, Warszawa 2018, tu: Wstęp, Gracze, Przed początkiem i po, Ygdrasill i dziewięć światów.

L. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2008. Berenika Stern, Księga run

Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Słowianie

J. Borowski, M. Wrona, Mitologia słowiańska, cz. I, Bogowie, referat: r. II Biesy

Uzupełnienie: A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 5-137, 215-240.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską

Pełny opis:

Ćwiczenia stawiają sobie za cel zapoznanie studentów z genezą, rozwojem i wpływem wyobrażeń religijnych, mitów oraz ich kulturowych wpływów w krajach europejskich. Poza kontekstem historycznym przedstawione zostaną także wpływy mitologii na kulturę współczesną.

Celem zajęć zapoznanie studentów z dziedzictwem kulturowym mitologii i wpływu mitologii na wyobraźnie zbiorową w perspektywie historycznej.

Literatura:

1./2. Mitologia, mit, monomit, wyobraźnia mityczna – ujęcie historyczne:

1:

• Wojciech Józef Burszta, Joseph Campbell i potrzeba mitu, w: J. Campbell Bohater o tysiącu twarzy, Wprowadzenie do wydania polskiego, Nomos, Kraków 2013, s. IX-XVI.

• C. Levis-Strausse, Struktura mitu, w: tenże, Antropologia strukturalna, różne wydania

• R. Graves, Przedmowa, w: tenże, Biała Bogini, Alatheia, Warszawa 2008, s.7-27. (referat)

2:

• M. Schipper, Na początku nie było nikogo, Alatheia, Warszawa 2012, , tu: Prolog, s. 11-25.

• M. Eliade, Morfologia i funkcja mitów, r. XII, w: tenże, Traktat o historii religii, s. 423-451.

• B. Malinowski, Rola mitu w życiu, w: tenże, Mit, magia, religia, Dzieła, t.7, s. 298-314.

3. Mityzacja współczesności:

• U. Eco, Kariera i upadek nadczłowieka, w: tenże, Superman w kulturze masowej, Warszawa 1996, s. 116-144. (tekst dostępny on-line)

http://docplayer.pl/15293443-Umberto-eco-superman-w-literaturze-masowej.html

• K. Bajka, Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich, „Studia Religiologica”, 47 (2) 2014, s. 125-140

https://docplayer.pl/21666405-Kategoria-czasu-mitycznego-w-komiksowych-narracjach-superbohaterskich.html

• B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009 (referat), tu: r.4.1 Horyzont mityczny, s. 149-186.

4. Najstarsze mitologie: mitologia Mezopotamii:

• Włodzimierz Szturc. Nierządnica babilońska – refutacja mitologiczna, Oblicza Nabuchodonozora, w: Marek Dybizbański, Włodzimierz Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, WUJ, Karków 2006, s. 39-55.

• R. Jasnos, Bogowie, mity, idee – Mezopotamia, w: taż, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmiennej starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 97-110.

• Mity sumeryskie, w tłumaczeniu Krystyny Szarzyńskiej, Warszawa 2000, tu: Inana i Enaki, Zejście Inany do podziemnego świata, s. 66-101.

• Olga Tokarczuk, Anna Inn w grobowcach świata – wydanie dowolne.

5. Mitologia indyjska indyjska

• K. Mrozewicz, Mity indyjskie, PIW, Warszawa 2015, tu: 7-50.

• M. Eliade, Traktat o historii religii, dz. cyt., tu: s. 74-80 , r.20-21.

6. Mitologia Starożytnego Egiptu

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1986 (rozdziały: Stworzenie świata i ludzi oraz Misterium Ozyrysa (referat).

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Egipt.

7. Mitologia Fenicjan:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Semici zachodni. Grupa kanejsko-fenicka.

8. Mitologia irańska

Borys, Przemysław, Mitologia irańska http://mer.chemia.polsl.pl/~pborys/Mitologia_Iranska2.pdf

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Iran, s. 121-144.

9. Mitologia Hebrajczyków:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, tu: Judaizm

R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju i kolejne rozdziały (r. I-X).

REFERAT: G. G. Sholem, O podstawowych pojęciach judaizmu, wybrane fragmenty+ życiorys

10/11. Starożytna Grecja

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt, tu: Grecja.

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t.1, Warszawa 1988, tu: r. XV.

Z.W. Dudek, Psychologia mitów greckich, Prawda symboli i archetypów, wybrane rozdziały

12. Starożytny Rzym

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt, tu: Rzym.

M. Grant, Mitologia rzymska, Warszawa 1993, wybrane zagadnienia, s. 5-82.

13. Celtowie

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Rzym.

J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987, s. 5-103

https://primo-48fuw.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_datacite13052716&context=PC&vid=48FUW_VIEW&lang=pl_PL&search_scope=all_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,mitologia%20celtów&mode=Basic

14. Mitologia skandynawska

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Germanowie.

N. Gaiman, Mitologia nordycka, Warszawa 2018, tu: Wstęp, Gracze, Przed początkiem i po, Ygdrasill i dziewięć światów.

L. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2008. Berenika Stern, Księga run

Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, dz. cyt., tu: Słowianie

J. Borowski, M. Wrona, Mitologia słowiańska, cz. I, Bogowie, referat: r. II Biesy

Uzupełnienie: A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 5-137, 215-240.

Uwagi:

W porozumieniu z prowadzącą możliwe jest wprowadzenie "zasady elastyczności" dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)