Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Słowo w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2SKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słowo w kulturze
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna i rozumie:

- zjawiska języka - językowego obrazu świata,

- relacje miedzy komunikacją – kontekstem – działaniem,

- kulturowe konsekwencje współbycie w słowie, oralności,

- praktyki kultury oralnej,

- znaczenia nadawania imienia, nazywania i kategoryzowania,

- aspekty słowa świętego, pisma i piśmienności,

- relacje tego co mówione – pisane- drukowane,

- relacje kultur pisma do powstania cywilizacji, druku, kultury druku, dyskursów kultury druku,

- znaczenia słowa w kulturze multimedialnej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć realizowane będą tematy dotyczące:

Zjawiska języka • Językowego obrazu świata • Relacji miedzy komunikacją – kontekstem – działaniem • Kulturowych konsekwencji współbycie w słowie • Oralności • Praktyk kultury oralnej • Znaczenia nadawania imienia, nazywania i kategoryzowania • Aspektów słowo świętego • Pisma i piśmienności • Relacji tego co mówione – pisane- drukowane • Relacji kultur pisma do powstania cywilizacji • Druku • Kultury druku • Dyskursów kultury druku • Znaczenia słowa kulturze multimedialnej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu:Moduł 3 Przedmioty kulturoznawcze, obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauki humanistycznych, dyscyplina - filozofia.

Rok II/ sem. II, st. pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje antropologii kultury, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 30 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu antropologii słowa i antropologii pisma; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – test pytań otwartych i zamkniętych . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalne są dwie nieobecność).

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń 20 h

Przygotowanie referatu 5 h

Razem: 75 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym - 40 h, 1,4 pkt.

Literatura:

Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.

Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki CSsR, K. Flader, Warszawa 2009.

Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artiéres, P. Rodak, Warszawa 2010.

Antropologia twórczości słownej: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, W-wa 2012.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KA6_WK3 historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

Absolwent potrafi:

KA6_UW1 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA6_UW2 wykorzystać podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

KA6_UW3 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać

i prezentować wyniki pracy

KA6_UK1 komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii kulturoznawczej

KA6_UK4 przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym,

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych

i różnych źródeł

KA6_UU1 samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze

na poziomie podstawowym

KA6_UU2 czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne

i wizualne, multimedialne)

Absolwent jest gotów do:

KA6_KK2 twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych

oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

KA6_KK3 krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych

i nowych zjawisk w sztuce

KA6_KK2 twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych

oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

KA6_KK3 krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych

i nowych zjawisk w sztuce

KA6_UW2 wykorzystać podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności w zajęciach oraz napisania testu zaliczeniowego. Dodatkowo student może przygotować referat z literatury uzupełniającej, co umożliwi podniesienie oceny końcowej o pół stopnia.

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć realizowane będą tematy dotyczące:

Zjawiska języka • Językowego obrazu świata • Relacji miedzy komunikacją – kontekstem – działaniem • Kulturowych konsekwencji współbycie w słowie • Oralności • Praktyk kultury oralnej • Znaczenia nadawania imienia, nazywania i kategoryzowania • Aspektów słowo świętego • Pisma i piśmienności • Relacji tego co mówione – pisane- drukowane • Relacji kultur pisma do powstania cywilizacji • Druku • Kultury druku • Dyskursów kultury druku • Znaczenia słowa kulturze multimedialnej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu:Moduł 3 Przedmioty kulturoznawcze, obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauki humanistycznych, dyscyplina - filozofia.

Rok II/ sem. II, st. pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje antropologii kultury, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 30 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu antropologii słowa i antropologii pisma; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – test pytań otwartych i zamkniętych . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalne są dwie nieobecność).

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń 20 h

Przygotowanie referatu 5 h

Razem: 75 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym - 40 h, 1,4 pkt.

Literatura:

Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.

Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki CSsR, K. Flader, Warszawa 2009.

Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artiéres, P. Rodak, Warszawa 2010.

Antropologia twórczości słownej: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, W-wa 2012.

Bloom, Harold, Jak czytać i po co, Wydawnictwo Alatheia, Warszaw 2019

Literatura ustna, Gdańsk 2011

Grzegorz Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektyw antropologiczna, Warszawa 2008

Michel de Cearteau, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, Kraków 2008

Levinson, Paul, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006

Wojciech, J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009

David R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa 2010

Joanna Tokarska- Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, T. 1, Wielkie opowieści, Kraków 2000

Erick, A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006

Erick, A. Havelock, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007

Walter Benjamin, Konstelacje. Wybór tekstów, Karków 2012

Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992

Walter J. Ong, Osoba- piśmienność- komunikacja. Antologia, Warszawa 2009

Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010,

Uwagi:

tryb prowadzenie zajęć zależy jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju - zajęcia zdalne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć realizowane będą tematy dotyczące:

Zjawiska języka • Językowego obrazu świata • Relacji miedzy komunikacją – kontekstem – działaniem • Kulturowych konsekwencji współbycie w słowie • Oralności • Praktyk kultury oralnej • Znaczenia nadawania imienia, nazywania i kategoryzowania • Aspektów słowo świętego • Pisma i piśmienności • Relacji tego co mówione – pisane- drukowane • Relacji kultur pisma do powstania cywilizacji • Druku • Kultury druku • Dyskursów kultury druku • Znaczenia słowa kulturze multimedialnej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu:Moduł 3 Przedmioty kulturoznawcze, obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauki humanistycznych, dyscyplina - filozofia.

Rok II/ sem. II, st. pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje antropologii kultury, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 30 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu antropologii słowa i antropologii pisma; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – test pytań otwartych i zamkniętych . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalne są dwie nieobecność).

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń 20 h

Przygotowanie referatu 5 h

Razem: 75 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym - 40 h, 1,4 pkt.

Literatura:

Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.

Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki CSsR, K. Flader, Warszawa 2009.

Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artiéres, P. Rodak, Warszawa 2010.

Antropologia twórczości słownej: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, W-wa 2012.

Bloom, Harold, Jak czytać i po co, Wydawnictwo Alatheia, Warszaw 2019

Literatura ustna, Gdańsk 2011

Kuckenburg M., Pierwsze słowo, PIW, 2021

Grzegorz Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektyw antropologiczna, Warszawa 2008

Michel de Cearteau, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, Kraków 2008

Levinson, Paul, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006

Wojciech, J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009

David R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa 2010

Joanna Tokarska- Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, T. 1, Wielkie opowieści, Kraków 2000

Erick, A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006

Erick, A. Havelock, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007

Walter Benjamin, Konstelacje. Wybór tekstów, Karków 2012

Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992

Walter J. Ong, Osoba- piśmienność- komunikacja. Antologia, Warszawa 2009

Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010,

Uwagi:

tryb prowadzenie zajęć zależy jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju - zajęcia zdalne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć realizowane będą tematy dotyczące:

Zjawiska języka • Językowego obrazu świata • Relacji miedzy komunikacją – kontekstem – działaniem • Kulturowych konsekwencji współbycie w słowie • Oralności • Praktyk kultury oralnej • Znaczenia nadawania imienia, nazywania i kategoryzowania • Aspektów słowo świętego • Pisma i piśmienności • Relacji tego co mówione – pisane- drukowane • Relacji kultur pisma do powstania cywilizacji • Druku • Kultury druku • Dyskursów kultury druku • Znaczenia słowa kulturze multimedialnej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu:Moduł 3 Przedmioty kulturoznawcze, obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauki humanistycznych, dyscyplina - filozofia.

Rok II/ sem. II, st. pierwszego stopnia.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych, podstawowe koncepcje antropologii kultury, ogólna znajomość historii kultury.

Liczba godzin: 30 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja poglądów z zakresu antropologii słowa i antropologii pisma; metoda syntez i asocjacji. Konsultacje. Zaliczenie zajęć – test pytań otwartych i zamkniętych . Warunek przystąpienia do egzaminu – obecności (dopuszczalne są dwie nieobecność).

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egz./zaliczeniu 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń 20 h

Przygotowanie referatu 5 h

Razem: 75 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h - 1,6 pkt.

o charakterze praktycznym - 40 h, 1,4 pkt.

Literatura:

Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003.

Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki CSsR, K. Flader, Warszawa 2009.

Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artiéres, P. Rodak, Warszawa 2010.

Antropologia twórczości słownej: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, W-wa 2012.

Bloom, Harold, Jak czytać i po co, Wydawnictwo Alatheia, Warszaw 2019

Literatura ustna, Gdańsk 2011

Kuckenburg M., Pierwsze słowo, PIW, 2021

Grzegorz Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektyw antropologiczna, Warszawa 2008

Michel de Cearteau, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, Kraków 2008

Levinson, Paul, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006

Wojciech, J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009

David R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa 2010

Joanna Tokarska- Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, T. 1, Wielkie opowieści, Kraków 2000

Erick, A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006

Erick, A. Havelock, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007

Walter Benjamin, Konstelacje. Wybór tekstów, Karków 2012

Walter J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992

Walter J. Ong, Osoba- piśmienność- komunikacja. Antologia, Warszawa 2009

Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010,

Uwagi:

tryb prowadzenie zajęć zależy jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju - zajęcia zdalne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)