Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i historia public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2THP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i historia public relations
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu studenci powinni posiadać ogólną wiedzę na temat podstaw marketingu i życia kulturalnego i problemów kultury popularnej. Pomocna jest również nabyta wiedza w zakresie komunikacji społecznej. Dzięki temu łatwiej będzie przyswajać wiedzę na temat teorii i historii public relations, jako dziedziny interdyscyplinarnej.

Skrócony opis:

Studenci są zaznajamiani ze dziedziną public relations jako ważną instytucją nowoczesnej kultury. Celem jest zaprezentowanie najczęściej stosowanych w XIX, XX i XXI wieku strategii perswazyjnych i przy okazji zapoznanie z historią kultury XIX, XX i XXI wieku, w tym również z historią mediów. Jedną z najważniejszych intencji jest pokazanie studentom procesu przeobrażania „kultury potrzeb” w „kulturę pragnień”, której immanentnym elementem jest perswazja w skali społecznej. Treścią przedmiotu są również zasadnicze pojęcia i założenia teoretyczne, które pozwalają poznać współczesne tendencje i modele w dziedzinie public relations.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy, moduł M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - II rok I stopnia, III semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, Historia i teoria reklamy

Liczba i forma zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 18 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 8 Punkty ECTS 0,32

Literatura:

Edward L. Bernays, Propaganda, Horace Liveright Publishing, New York 1928; polskie wydanie: przeł. Renata Wierzchoń, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2020.

Edward L. Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, przeł. Olga Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019.

Larry Tye, The Father of Spin. Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations, Henry Holt and Company, New York 1998.

Mario Vargas Llosa, Burzliwe czasy, przeł. M. Chrobak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020.

Gustaw Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, PWN, Warszawa 1986.

Gustave Le Bon, Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu, przeł. C. Matkowski, 2011.

Fraser P. Seitel, Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Wydawnictwo, Warszawa 2003.

Andy Green, Creativity in Public Relations, Kogan Page, London and Philadelphia 2009.

The Global Public Relations Handbook. Theory, Research, and Practice, ed. by Krishnamurthy Sriramesh, Dejan Verčič, Routledge, New York and London 2009.

Tomasz Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji – pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.

Wojciech Budzyński, Public Relations i zarządzanie reputacją firmy, Poltex, Warszawa 1998.

Wojciech Budzyński, Techniki reklamy i public relations, Poltex, Warszawa 1995.

Stuart Ewen, PR! A Social History of Spin, Basic Books, New York 1997.

Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts, ed. by Øyvind Ihlen, Betteke van Ruler, Magnus Fredriksson, Routledge, New York and London 2009.

The SAGE Handbook of Public Relations, ed. by Robert L. Heath, SAGE, Los Angeles – London 2010.

Jerzy P. Szyfter, Public relations w internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005.

Krystyna Wójcik, Public Relations od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.

Refleksja o PR:

Roberto Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.

Monika Milewska, Bogowie u władzy: Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Anthony Pratkanis, Elliot Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Public relations w czasach mp3 i internetu, red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008.

Brendan Bruce, Images of Power. How the Image Makers Shape our Leaders, Kogan Page, London 1992.

Efekty uczenia się:

KA6_WK1; KA6_WK2; KA6_WK3; KA6_UW1; KA6_UW2; KA6_UW4; KA6_UW6; KA6_UK1; KA6_UO1; KA6_UU2;

Studenci poznają public relations jako narzędzie marketingu i jednocześnie jako zjawisko kulturowe. Studenci poznają podstawowe problemy związane z teorią i praktyką PR, które powinien znać humanista interesujący się zjawiskami perswazji w nowoczesnej kulturze. Studenci poznają klasyczne koncepcje i techniki PR, wypracowane w XIX, XX i XXI wieku. ( KA6_WG1)

2THP_U1 Studenci potrafią poprawnie posługiwać się poznaną terminologią dotyczącą marketingu i PR. Studenci rozumieją zasady kreowania różnych zjawisk kulturowych o wydźwięku promocyjnym, potrafią je rozpoznać i właściwie ocenić. Studenci rozumieją historyczny charakter mechanizmów i narzędzi PR, potrafią je powiązać z historią kultury, a także różnymi koncepcjami opisu nowoczesnej kultury w kulturoznawstwie. (KA6_WG3).

2THP_K1 Studenci znają zasady, na których wspiera się komunikowanie społeczne. Znają też narzędzia służące kształtowaniu opinii publicznej. Mają świadomość dopuszczalności oglądu tych samych zjawisk kulturowych z różnych perspektyw i względności ich ocen. (KA6_UW2).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dwustopniowy:

pierwszy stopień, egzamin praktyczny - przygotowanie tekstu PR-owego na zadany temat

drugi stopień - test ze znajomości problematyki i historii PR.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci są zaznajamiani ze dziedziną public relations jako ważną instytucją nowoczesnej kultury. Celem jest zaprezentowanie najczęściej stosowanych w XIX, XX i XXI wieku strategii perswazyjnych i przy okazji zapoznanie z historią kultury XIX, XX i XXI wieku, w tym również z historią mediów. Jedną z najważniejszych intencji jest pokazanie studentom procesu przeobrażania „kultury potrzeb” w „kulturę pragnień”, której immanentnym elementem jest perswazja w skali społecznej. Treścią przedmiotu są również zasadnicze pojęcia i założenia teoretyczne, które pozwalają poznać współczesne tendencje i modele w dziedzinie public relations.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy, moduł M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - II rok I stopnia, III semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, Historia i teoria reklamy

Liczba i forma zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 18 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 8 Punkty ECTS 0,32

Literatura:

Edward L. Bernays, Propaganda, Horace Liveright Publishing, New York 1928; polskie wydanie: przeł. Renata Wierzchoń, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2020.

Edward L. Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, przeł. Olga Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019.

Larry Tye, The Father of Spin. Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations, Henry Holt and Company, New York 1998.

Mario Vargas Llosa, Burzliwe czasy, przeł. M. Chrobak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020.

Gustaw Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, PWN, Warszawa 1986.

Gustave Le Bon, Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu, przeł. C. Matkowski, 2011.

Fraser P. Seitel, Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Wydawnictwo, Warszawa 2003.

Andy Green, Creativity in Public Relations, Kogan Page, London and Philadelphia 2009.

The Global Public Relations Handbook. Theory, Research, and Practice, ed. by Krishnamurthy Sriramesh, Dejan Verčič, Routledge, New York and London 2009.

Tomasz Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji – pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.

Wojciech Budzyński, Public Relations i zarządzanie reputacją firmy, Poltex, Warszawa 1998.

Wojciech Budzyński, Techniki reklamy i public relations, Poltex, Warszawa 1995.

Stuart Ewen, PR! A Social History of Spin, Basic Books, New York 1997.

Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts, ed. by Øyvind Ihlen, Betteke van Ruler, Magnus Fredriksson, Routledge, New York and London 2009.

The SAGE Handbook of Public Relations, ed. by Robert L. Heath, SAGE, Los Angeles – London 2010.

Jerzy P. Szyfter, Public relations w internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005.

Krystyna Wójcik, Public Relations od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.

Refleksja o PR:

Roberto Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.

Monika Milewska, Bogowie u władzy: Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Anthony Pratkanis, Elliot Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Public relations w czasach mp3 i internetu, red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008.

Brendan Bruce, Images of Power. How the Image Makers Shape our Leaders, Kogan Page, London 1992.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kisielewski
Prowadzący grup: Andrzej Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci są zaznajamiani ze dziedziną public relations jako ważną instytucją nowoczesnej kultury. Celem jest zaprezentowanie najczęściej stosowanych w XIX, XX i XXI wieku strategii perswazyjnych i przy okazji zapoznanie z historią kultury XIX, XX i XXI wieku, w tym również z historią mediów. Jedną z najważniejszych intencji jest pokazanie studentom procesu przeobrażania „kultury potrzeb” w „kulturę pragnień”, której immanentnym elementem jest perswazja w skali społecznej. Treścią przedmiotu są również zasadnicze pojęcia i założenia teoretyczne, które pozwalają poznać współczesne tendencje i modele w dziedzinie public relations.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy, moduł M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - II rok I stopnia, III semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, Historia i teoria reklamy

Liczba i forma zajęć: 30 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 18 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 8 Punkty ECTS 0,32

Literatura:

Edward L. Bernays, Propaganda, Horace Liveright Publishing, New York 1928; polskie wydanie: przeł. Renata Wierzchoń, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2020.

Edward L. Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, przeł. Olga Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019.

Larry Tye, The Father of Spin. Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations, Henry Holt and Company, New York 1998.

Mario Vargas Llosa, Burzliwe czasy, przeł. M. Chrobak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020.

Gustaw Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, PWN, Warszawa 1986.

Gustave Le Bon, Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu, przeł. C. Matkowski, 2011.

Fraser P. Seitel, Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Wydawnictwo, Warszawa 2003.

Andy Green, Creativity in Public Relations, Kogan Page, London and Philadelphia 2009.

The Global Public Relations Handbook. Theory, Research, and Practice, ed. by Krishnamurthy Sriramesh, Dejan Verčič, Routledge, New York and London 2009.

Tomasz Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji – pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.

Wojciech Budzyński, Public Relations i zarządzanie reputacją firmy, Poltex, Warszawa 1998.

Wojciech Budzyński, Techniki reklamy i public relations, Poltex, Warszawa 1995.

Stuart Ewen, PR! A Social History of Spin, Basic Books, New York 1997.

Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts, ed. by Øyvind Ihlen, Betteke van Ruler, Magnus Fredriksson, Routledge, New York and London 2009.

The SAGE Handbook of Public Relations, ed. by Robert L. Heath, SAGE, Los Angeles – London 2010.

Jerzy P. Szyfter, Public relations w internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005.

Krystyna Wójcik, Public Relations od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.

Refleksja o PR:

Roberto Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.

Monika Milewska, Bogowie u władzy: Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Anthony Pratkanis, Elliot Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Public relations w czasach mp3 i internetu, red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008.

Brendan Bruce, Images of Power. How the Image Makers Shape our Leaders, Kogan Page, London 1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)