Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiosfera pomiędzy naturą i technologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3KON26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audiosfera pomiędzy naturą i technologią
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z problematyką współczesnej audiosfery.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zapoznanie się z pojęciami i teoriami dotyczącymi kategoryzacji dźwięków nas otaczających – fonosfery, sonosfery, audiosfery. Omówione zostają koncepcje ekologii akustycznej i badania pejzażu dźwiękowego, a także twórczość artystyczna w obszarze sound art. W części praktycznej konwersatorium studenci przygotowują analizy otaczających przestrzeni dźwiękowych (audiosfera natury, audiosfera prywatna/domowa, audiosfera publiczna) oraz projekty „field recording” polegające na rejestracji audialnej „spacerów dźwiękowych” i „map dźwiękowych” w wybranych przez siebie audiosferach.

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Audiosfera pomiędzy naturą i technologią

Kod przedmiotu: 430-KS1-3KON26

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Studiów Kulturowych UwB

Język przedmiotu: Polski

Rok studiów/ semestr Rok 3 semestr 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 30 godz.

- przygotowanie esejów, zadań online i prezentacji – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 15 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. ECTS 1,8

o charakterze praktycznym - 30 godz. ECTS 1,2

Literatura:

1. Bernat S., 2015. Wokół pojęcia soundscape. Dyskusja terminologiczna. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 30, 45–57

2. Bull, M., 2000. Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life. New York, NY: Berg

3. Cox Ch., 2010. Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa

4. Kapelański M., 1999. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape)w pismach R. Murray’a Schafera, Praca magisterska napisana w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, Warszawa

5. Kapelański M., 2011. Schafer jako archetyp(y), „Glissando”, 18, 7-9.

6. Katz M., 2004. Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Univ. of California Press: Berkeley-Los Angeles-London

7. Krakowiak K., Kłosak A., Staniszewski J., 2009. Ekspektatywa 1. Słuchawy. Projektowanie dla ucha, Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

8. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2012. Audiosfera miasta. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

9. Losiak R., 2010. O opisach pejzaży dźwiękowych, Prace Kulturoznawcze XI, 224–232.

10. Losiak R., 2015. Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery. Teksty Drugie Nr 5 (2015), 45-57

11. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2014. Audiosfera Wrocławia, Prace Kulturoznawcze, Monografie 6. Wyd. UWr, Wrocław.

12. Misiak T., 2009. Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań

13. Ozimek E., 2002. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, PWN, Warszawa–Poznań.

14. Rehan R. M., 2015, The phonic identity of the city urban soundscape for sustainable spaces, HBRC Journal, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16874048150000

15. Ross A., 2011. Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa

16. Schafer R.M., 1977, The Tunning of the World, Mc Clelland and Stewart, Toronto.

17. Siwak W., 2002. Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa, 153-177

18. Sterne J., 2003.Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press

19. Strzelczyk, 2015. Status dźwięku w przestrzeni publicznej. Architecturae et Artibus (25) 3, 31-36

20. Tuszyńska J., 2015. Dźwięki natury a sztuka dźwięku. O rozumieniu reprezentacji w fonografii, Teksty Drugie Nr 5 (2015), 58-70

21. Westerkamp H., 2007. Soundwalking, in: Autumn Leaves, Sound and the Environment in Artistic Practice, Ed. Angus Carlyle, Double Entendre, Paris, 49-66.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kulturze

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna podstawową terminologię kulturoznawczą, antropologiczną i etnograficzną w języku polskim i w wybranym języku obcym

4. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

5. zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

7. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W11, K_W15, K_W16

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

4. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. wykrywa proste zależności między kształtowaniem się koncepcji kulturoznawczych a procesami społecznymi i kulturowymi oraz zmianami w nich zachodzącymi

8. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

9. posiada umiejętność stworzenia i prezentacji prostych opracowań krytycznych oraz wytworów własnej pracy (artystycznej, naukowej) w różnych formach i różnych mediach

10. pisze proste rozprawki teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru literatury

11. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

12. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18

Kompetencje społeczne:

Student:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole

5. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

6. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

7. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

8. uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów

9. interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami w sztuce

K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjno-warsztatowe i zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania do rejestracji dźwięku, narzędzi e-learningowych, mediów mobilnych i mediów społecznościowych, prace online w trybie blended learning na platformie e-learningowej – zadania online (eseje, analizy, projekt, dyskusja na forum przedmiotu), konsultacje online i stacjonarne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz, zadań oraz projektów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zapoznanie się z pojęciami i teoriami dotyczącymi kategoryzacji dźwięków nas otaczających – fonosfery, sonosfery, audiosfery. Omówione zostają koncepcje ekologii akustycznej i badania pejzażu dźwiękowego, a także twórczość artystyczna w obszarze sound art. W części praktycznej konwersatorium studenci przygotowują analizy otaczających przestrzeni dźwiękowych (audiosfera natury, audiosfera prywatna/domowa, audiosfera publiczna) oraz projekty „field recording” polegające na rejestracji audialnej „spacerów dźwiękowych” i „map dźwiękowych” w wybranych przez siebie audiosferach.

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Audiosfera pomiędzy naturą i technologią

Kod przedmiotu: 430-KS1-3KON26

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Studiów Kulturowych UwB

Język przedmiotu: Polski

Rok studiów/ semestr Rok 3 semestr 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 30 godz.

- przygotowanie esejów, zadań online i prezentacji – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 15 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. ECTS 1,8

o charakterze praktycznym - 30 godz. ECTS 1,2

Literatura:

1. Bernat S., 2015. Wokół pojęcia soundscape. Dyskusja terminologiczna. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 30, 45–57

2. Bull, M., 2000. Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life. New York, NY: Berg

3. Cox Ch., 2010. Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa

4. Kapelański M., 1999. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape)w pismach R. Murray’a Schafera, Praca magisterska napisana w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, Warszawa

5. Kapelański M., 2011. Schafer jako archetyp(y), „Glissando”, 18, 7-9.

6. Katz M., 2004. Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Univ. of California Press: Berkeley-Los Angeles-London

7. Krakowiak K., Kłosak A., Staniszewski J., 2009. Ekspektatywa 1. Słuchawy. Projektowanie dla ucha, Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

8. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2012. Audiosfera miasta. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

9. Losiak R., 2010. O opisach pejzaży dźwiękowych, Prace Kulturoznawcze XI, 224–232.

10. Losiak R., 2015. Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery. Teksty Drugie Nr 5 (2015), 45-57

11. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2014. Audiosfera Wrocławia, Prace Kulturoznawcze, Monografie 6. Wyd. UWr, Wrocław.

12. Misiak T., 2009. Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań

13. Ozimek E., 2002. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, PWN, Warszawa–Poznań.

14. Rehan R. M., 2015, The phonic identity of the city urban soundscape for sustainable spaces, HBRC Journal, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16874048150000

15. Ross A., 2011. Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa

16. Schafer R.M., 1977, The Tunning of the World, Mc Clelland and Stewart, Toronto.

17. Siwak W., 2002. Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa, 153-177

18. Sterne J., 2003.Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press

19. Strzelczyk, 2015. Status dźwięku w przestrzeni publicznej. Architecturae et Artibus (25) 3, 31-36

20. Tuszyńska J., 2015. Dźwięki natury a sztuka dźwięku. O rozumieniu reprezentacji w fonografii, Teksty Drugie Nr 5 (2015), 58-70

21. Westerkamp H., 2007. Soundwalking, in: Autumn Leaves, Sound and the Environment in Artistic Practice, Ed. Angus Carlyle, Double Entendre, Paris, 49-66.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.