Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3SEML6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 3 rok sem. letni 1 stopień
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 22.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć seminaryjnych jest wypracowanie zagadnień badawczych z zakresu zjawisk kulturowych, które złożą się na tematy prac licencjackich, a także przygotowanie zasobu źródłowego oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie seminarium student pod kierunkiem promotora pracuje nad przygotowaniem pracy licencjackiej stanowiącej opracowanie zagadnienia z zakresu zjawisk kulturowych odpowiadającego profilowi i tematyce wybranego seminarium. Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie bibliografii oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich. W trakcie zajęć student formułuje problem badawczy, pytania badawcze, określa metodę badawczą oraz opracowuje strukturę pracy licencjackiej. Efektem końcowym seminarium jest napisanie pracy licencjackiej pozytywnie ocenionej przez promotora i dopuszczenie jej do obrony.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Instytut Studiów Kulturowych UwB

Nazwa kierunku studiów - Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia - Studia pierwszego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Kod przedmiotu - 430-KS1-3SEML6

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 6 Przedmioty dyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk humanistycznych, Kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - Rok 3 / semestr 5-6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

- Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

- Teoria kultury

- Metodologia badań kulturoznawczych

- Teoria kultury współczesnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin seminarium

Punkty ECTS - 22

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 35 godzin

udział w konsultacjach – 30 godzin

przygotowanie prezentacji – 5 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 165 godzin

pisanie pracy – 260 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 255 / 10,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 300 / 12 ECTS

Literatura:

Aumont J., Marie M., Analiza filmu, tłum. M. Zawadzka, Warszawa 2013

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

Bordwell D., Thompson, K. Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1992

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003

Celiński P. (red.) Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011

de Certeau M., Giard L., Mayol P., Wynaleźć codzienność. Tom 2. Mieszkać, gotować, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2011.

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2008

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, Tom I i II, Warszawa 2010

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012

Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006

Lubelski T., Sowińska I., Syska R. (red.), Historia kina. T I - IV: Kino nieme, Kino klasyczne, Kino epoki nowofalowej, Kino końca wieku, Kraków 2014-2019

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006

Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018

Płażewski J., Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2010

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2010

Sulima R, Antropologia codzienności, Kraków 2000

Syska R., Filmowy neomodernizm, Kraków 2014

Szpunar M., Kultura algorytmów, Kraków 2019

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2010

Werner A., To jest kino, Warszawa 1999

Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, tłum. E. Klekot, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_W03, K_W04, K_W08, K_W16

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. poprawnie stosuje poznaną terminologię kulturoznawczą

4. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

9. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15, K_U17

Kompetencje społeczne

Student:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Oceniana jest:

- aktywność na seminarium,

- systematyczna praca nad przygotowywaną rozprawą,

- znajomość literatury przedmiotowej.

Zaakceptowanie przez promotora pracy licencjackiej i dopuszczenie jej do obrony stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ławreszuk
Prowadzący grup: Marek Ławreszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)