Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja-komuna-komunia. Techniczny, polityczny i teologiczny wymiar porozumienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1KON27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja-komuna-komunia. Techniczny, polityczny i teologiczny wymiar porozumienia
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu antropologii, historii kultury i historii filozofii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trzema, tytułowymi wymiarami komunikacji. Celami pobocznymi zajęć są: zapoznanie studentów z podstawowymi, metodologicznymi aspektami w antropologicznych badaniach nad komunikacją; przedstawienie studentom modelowego przykładu zastosowania tych metod w analizie zarówno wczesno-nowożytnych, jak i starożytnych, teoretycznych koncepcji politycznych poprzez analizę przemian w rozumieniu pojęcia ‘natury’ oraz ukazanie metafizyczno-teligijnego wymiaru praktyk kulturowych jak w swej teorii kultury przedstawia je Paweł Florenski.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu antropologii, historii kultury i historii filozofii

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: konsultacje, dyskusje, ćwiczenia z interpretacji tekstu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w konwersatorium – 30 godzin;

– przygotowanie do konwersatorium – 50 godzin;

– konsultacje – 10 godzin;

Razem 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godzin, co odpowiada 2 punktowi ECTS

– o charakterze praktycznym – 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

Literatura:

I. ANTROPOLOGICZNE INSTRUMENTARIUM BADAŃ NAD JĘZYKIEM

1. ves Winkin, „Telegraf i orkiestra”

2. Bronisław Malinowski, „Słowo w kontekście działania”

3. Ernst Cassirer, „Język jako forma symboliczna”

4. Claude Levi-Strauss, „Kultura i język”

II. OD TELEOLOGICZNEGO, DO PRZYRODNICZEGO POJĘCIA NATURY: POLITYCZNY WYMIAR KOMUNIKACJI

5. Laurence Berns, “Thomas Hobbes”; w: “Historia filozofii politycznej”, Leo Strauss, Joseph Cropsey

6.Robert A. Goldwin, „Lohn Locke”; w: “Historia Filosofii Politycznej” Leo Strauss, Joseph Cropsey

7. Allan Bloom, “Jean Jacques Rousseau”; w: “Historia Filozofii Politycznej”, Leo Strauss

8. Arystoteles, “Polityka”, księga I

III. TEOLOGICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI

9. Ernest L. Fortin, “Św. Tomasz z Akwinu”, w: “Historia Filozofii Politycznej”, Leo Strauss

10. Jacob Taubes, „Od kultu do kultury”, w: „Apokalipsa i polityka”, Jacob Taubes, red. Piotr Nowak

11. Platon, „Państwo”, ks. I

12. Platon, „Państwo”, ks. VII

13. Sury P., „Sztuka i przestrzeń. Pawła Florenskiego interpretacja kategorii przestrzeni”

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym – miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (KA7_WG1)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: - w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniaćselekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (KA7_UW1)

- samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, rozumieć i

doceniać potrzebę ustawicznego kształcenia się oraz ukierunkowywać

innych w tym zakresie (KA7_UU1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych

umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego

dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

(KA7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywać się będzie w oparciu o kombinacyjną ocenę, na którą składać się będzie: obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności), aktywność na zajęciach oraz referat.

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz warunek zaliczenia zajęć: obecność, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie referatu/prezentacji

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zasady zaliczania nieobecności: forma pisemna lub ustna w trakcie konsultacji

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 15

51% punktów uzyskanych przez studenta z konwersatorium jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kuczyński
Prowadzący grup: Rafał Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)