Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1LEKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - język niemiecki
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. lektoratowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada sie znajomość języka niemieckiego: słownictwa ogólnego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B2.


Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk o kulturze.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Przedmiot kształcenia ogólnego.

Dziedzina nauki - językoznawstwo

Dyscyplina - języki specjalistyczne

I rok/ I semestr studiów 2 stopnia

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego na poziomie minimum B2

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. w semestrze zimowym

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 26 godz.; przygotowanie do zaliczenia: 4 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1 punkt ECTS

Literatura:

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN, 2020

Efekty uczenia się:

KA7_WG3: Zna szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku obcym na poziomie B2+.

KA7_UW1: Potrafi w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i materiałów.

KA7_UK5: Potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku obcym z wykorzystaniem różnych samodzielnie dobranych materiałów.

KA7_KK1: Jest gotów do krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

KA7_KO3: Jest gotów do organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odrabiania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Egzamin po pierwszym semestrze.

Punktacja, skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.