Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1MBK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań kulturoznawczych
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przekazuje zasób wiedzy dotyczący badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci pogłębią swoją wiedzę dotyczącą pojęć z tego zakresu. Zapoznają się także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów oraz dalsze rozwijanie ich umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza z zakresu antropologicznych podstaw kulturoznawstwa i socjologii kultury.

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, lektura monograficzna, praca zbiorowa, praca indywidualna, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godzin;

– udział w ćwiczeniach – 15 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 9 godzin;

– przygotowanie do egzaminu – 20;

– egzamin -1;

– udział w konsultacjach – 10 godzin;

– przygotowanie projektu - 30 godzin.

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 60 godzin, co odpowiada 2,4 punktu ECTS

Pełny opis:

1. Kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa.

2. Plan badań, prowadzenie postępowania badawczego i prezentacja wyników badań.

3. Badania w oparciu o relacje autobiograficzne.

4. Feminizm w badaniach kultury.

5. Etnografia zaangażowana - uczestniczące badania interwencyjne.

7. Analiza dyskursu.

8. Autoetnografia.

Literatura:

• Alexander Bryant Keith, 2010, Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury, [w:] Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 581-622.

• Babbie Earl, 2005, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa: PWN, s. 109-138.

• Flick Uwe, 2010, Projektowanie badania jakościowego, tłum. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tamże: Etyka w badaniach jakościowych, s. 121-133.

• Giza Anna, 1991, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

• Godlewski Grzegorz, 2010, Luneta i radar: o dwóch strategiach badań kulturoznawczych, [w:] Wojciech Jerzy Burszta, Michał Januszkiewicz, Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny?, Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, s. 51-64.

• Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, tamże: Problemy etyczne, s. 268-291.

• Kępa Ewa, 2012, Autoetnografia – metoda dla odważnych?, [w:] Katarzyna Citko, Marzanna Morozewicz (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, Białystok: „Trans Humana”, s. 109-121.

• Kmita Jerzy, 2007, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, tamże: Kultura symboliczna, s. 47-87.

• Laskowska-Otwinowska Justyna, 2012, Antropologia zaangażowana w muzeum etnograficznym, „Etnografia Nowa”, Nr 6, s. 315-333.

• Olesen Virginia, 2009, Feministyczne badania jakościowe u progu milenium. Zarys i wyzwania, [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. I, tłum. Monika Bobako, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, s. 341-398.

• van Dijk Teun A., 2001, Badania nad dyskursem, [w:] tegoż, (red.), Dyskurs jako struktura i proces, przeł. Grzegorz Grochowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

Literatura podstawowa:

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2010, s. 81-125

Babbie Earl, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa 2005, s. 109-138

Barbour Rosaline, Badania fokusowe, PWN, Warszawa 2010, s. 21-151

Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, rozdz. 11: Konstruowanie kwestionariusza, [w:] tychże, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. Elżbieta Hornowska, Poznań 2001,, s. 266-296

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Problemy etyczne, [w:] tychże, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań 2000, s. 268-291

Nowotny Agata, Sztandar-Sztanderska Karolina, Daszkowska-Kamińska Aleksandra, 2010, Jak diagnozować środowisko lokalne?, „Równać szanse”: http://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1535/3412_Poradnik_do_diagnozy_RS_2010_OKG.pdf ; http://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1519/3414_Poradnik_do_diagnozy_wywiady_RS_2010_OKG.pdf

Literatura uzupełniająca:

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, t. 2

Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010

Karpiński Jakub, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Białystok 2018

Kmita Jerzy, Kultura jako przedmiot badań, Poznań 2001

Kozinets Robert V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012

Kvale Steinar, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. Stanisław Zabielski, Białystok 2004

Kvale Steinar, Wprowadzenie do badań z zastosowaniem techniki wywiadu; Epistemologiczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów, [w:] tegoż: Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, s. 27-57.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, , t. I i II, PWN, Warszawa 2010

Rapley Tim, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010

Salzman Philip Carl, Rice Patricia C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009

Schuman Howard, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

Szerder Mirosław, Metoda i technika sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

Sztumiński Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji

do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną

KA7_WG2 klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie

o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

KA7_WK2 w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

UMIEJĘTNOŚCI:

KA7_UK2 przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

KA7_UK3 formułować opinie krytyczne o wytworach kultury

na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych, w języku polskim i obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOEŁECZNE:

KA7_KO1 twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w celu samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego formułowania propozycji ich rozwiązywania w wypełnianiu zobowiązań społecznych oraz inspirowaniu i organizowaniu działalności kulturowej i społecznej

KA7_KO2 otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń oceniane są:

- projekt badawczy,

- frekwencja: możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona , forma zaliczenie nieobecności po konsultacji z prowadzącym

- aktywność na zajęciach poparta lekturą tekstów.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu - zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na wykładzie i ćwiczeniach przekazywane są uzupełniające się treści z zakresu metod badawczych stosowanych w naukach o kulturze.

Wykład charakteryzuje się metodą propedutyczny z elementami prezentacji ma na celu przedstawienie metod stosowanych do badania zjawisk kulturowych. Zagadnienie zostanie przedstawione w kontekście historii antropologii i najnowszych metod sosowanych przez kulturoznawców.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu – zagadnienia terminologiczne;

Kultura i badania nad kulturą- historia i współczesność

Antropologiczne badanie kultury – podstawowe

kontrowersje;

Refleksyjność w antropologii;

Antropologia symboliczna – symbolizm i działania

symboliczne;

Teoretyczne spory i metodologiczne wyzwania dla

współczesnej antropologii;

Netnografia i co dalej?

Literatura:

1. Doris Bachamnn-Medick, Cultural Studies. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Warszawa 2012

2. Ewa Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce

http://www.rcin.org.pl/Content/51247/WA248_67479_P-I-2524_domanska-zwrot.pdf

3. Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna, Warszawa 2018

4. Pau. E. Wallis, Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005

5. John W. Cerswell, Projektowanie badań naukowych i metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 2012,

6. Autobiografizm w kulturze współczesnej, red. K. Citko, M. Morozewicz, Białystok 2012

Bibliografia uzupełniająca

Seria Państwowego Instytutu Naukowego, Niezbędnik Badacza:

• Steinar Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010

• Rosaline Barbour, Badania fokusowe, PWN, Warszawa 2010

• Uwe Flick, Jakość w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2011

• Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWM, Warszawa 2010

• Marcus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2009

• Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWM, Warszawa 2010,

• Metody badań jakościowych, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, t.I, PWN, Warszawa 2010

• Metody badań jakościowych, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, t.II, PWN, Warszawa 2010.

• Kozinets, Robert V, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012

• Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa 2003

• Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN, Warszawa 2004

• Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Instytut Kultury, Warszawa 1999

• James Cliford, Kłopoty z kulturą, tu: r. 9. Historie plemienności i nowoczesności, s. 205-231.

• Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2002,

• Philip Carl Salzman, Patricia C. Rice Myśleć jak antropolog, GWP, Gdańsk 2009

• Pierre Bourdieau, Zmysł praktyczny, Kraków 2008

• Jerzy Kmita, Kultura jako przedmiot badań, Poznań 2001

• Janusz Sztumiński, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995 (2010),

• Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013

• David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

• David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

• Jakub Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych,

• Emile Durkheim, Zasady metod społecznych, Warszawa 2007

• Mirosław Szerder, Metoda i technika sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

• Folklorystyczne i antropologiczne opisywanie świata, red. Teresa Smolińska, Uniwersytet Opolski, Opole 1999.

• Antologia tekstów polskiego kulturoznawstwa, pod red. Piotra Jakuba Ferenca, Anna Gomóła, Krzysztof Moraczewski, Wydanictwo Akademickie „Katedra”

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.