Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań terenowych i rynku kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1MBT
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań terenowych i rynku kultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przybliżenie podstawowych metod badań terenowych i rynku kultury. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami projektowania badań oraz poznają współczesne przykłady ich realizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy (MODUŁ 3 Przedmioty antropologiczno – metodologiczne)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauki: Nauki humanistyczne, Dyscyplina: Kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 1 rok 2 stopnia / 2 semestr

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia w grupach, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godzin obejmuje:

Udział w zajęciach – 15 godz., udział w konsultacjach 10 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, do projektu zaliczeniowego i zaliczenia) - 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz. - 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• T. Adamski i in., Diagnoza kapitału kulturowego instytucji biorących udział w programie BMK - perspektywa wojewódzka, Białystok 2021.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

• A. Celiński, M. Białous, DNA miasta Białystok: Diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej 2017, Białystok 2018.

• M. Białous, Dysproporcje wskaźników kultury w województwie podlaskim, Białystok 2020.

• M. Białous i in., Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim, Białystok 2019.

• D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

• A. Bachórz i in., Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk 2014.

• Raport z raportu o raportach o stanie kultury, Warszawa 2015.

• M. Skowrońska i in., Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą, Białystok 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK2 absolwent wie w stopniu pogłębionym o kierunkach i tendencjach przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

KA7_WK5 absolwent wie o zasadach działania instytucji kultury i ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym

Umiejętności:

KA7_UW1 absolwent umie w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA7_UW2 absolwent umie wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

KA7_UU1 absolwent umie samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, rozumieć i doceniać potrzebę ustawicznego kształcenia się oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne:

KA7_KK1 absolwent jest gotowy do krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzależniona jest od liczby punktów zdobywanych za poszczególne rodzaje aktywności:

1) Kolokwium 0-22 p. (warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 11 p. z kolokwium) (weryfikacja efektów: KA7_WK2, KA7_WK5, KA7_UW2)

2) Referat 0-4 p. (weryfikacja efektów: KA7_WK5, KA7_UW1, KA7_UW2, KA7_UU1, KA7_KK1)

3) Aktywność na zajęciach 0-4 p. (weryfikacja efektów: KA7_WK2, KA7_WK5, KA7_UW1, KA7_UW2, KA7_KK1)

Skala ocen:

0-15,99 p. - ndst

16-18,99 - dst

19-21,99 - dst+

22-24,99 - db

25-27,99 - db+

28-30 - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous
Prowadzący grup: Maciej Białous
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy (MODUŁ 3 Przedmioty antropologiczno – metodologiczne)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauki: Nauki humanistyczne, Dyscyplina: Kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 1 rok 2 stopnia / 2 semestr

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia w grupach, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godzin obejmuje:

Udział w zajęciach – 15 godz., udział w konsultacjach 10 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, do projektu zaliczeniowego i zaliczenia) - 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz. - 1 ECTS

Literatura:

• T. Adamski i in., Diagnoza kapitału kulturowego instytucji biorących udział w programie BMK - perspektywa wojewódzka, Białystok 2021.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

• A. Bachórz i in., Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk 2014.

• A. Celiński, M. Białous, DNA miasta Białystok: Diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej 2017, Białystok 2018.

• M. Białous, Dysproporcje wskaźników kultury w województwie podlaskim, Białystok 2020.

• M. Białous i in., Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim, Białystok 2019.

• Raport z raportu o raportach o stanie kultury, Warszawa 2015.

• D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

• M. Skowrońska i in., Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą, Białystok 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)