Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media mobilne i social media w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1MMS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media mobilne i social media w kulturze
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, specyfiką, strukturą, strategiami i narzędziami mediów społecznościowych oraz mediami mobilnymi i aplikacjami oraz ich wpływem na obszary współczesnego życia - komunikację, edukację, kulturę, politykę, konsumpcję oraz najnowszymi trendami w rozwoju mediów społecznościowych i mediów mobilnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawiony w formie ćwiczeń i dyskusji problemowych ilustrowanych konkretnymi przykładami z obszaru mediów społecznościowych materiał ma zainspirować studentów do krytycznej analizy działań podejmowanych w tych mediach oraz ich skutków, a także do tworzenia kreatywnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych w kulturze.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Profil studiów Ogólnoakademicki

Status przedmiotu – Obowiązkowy, GRUPA ZAJĘĆ_7c: Przedmioty specjalizacyjne - filmoznawstwo- medioznawstwo

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk społecznych, nauki o mediach

Rok studiów /semestr 1 rok 1 semestr studia 2 stopnia stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość technik informatycznych na poziomie podstawowym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15g, ćwiczenia

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności: Liczba godzin:

- Udział w zajęciach - 15 h

- Przygotowanie do zajęć - 25 h

- Dokończenie lub opracowanie (w domu) materiałów z zajęć i zadań 30 h

- Udział w konsultacjach / konsultacjach online związanych z zajęciami 15 h

Razem: 85 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h / 1,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 30h +15h+10h = 55h / 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura:

1. Batorski D., Filiciak M., Zając J., Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury, „Studia BAS”, Nr 2(46) 2016, s. 179–203

2. Instytucje kultury w środowisku cyfrowym. Użytkownik - zasoby – strategie, oprac. Natalia Bugalska N., Derwich A., Furtak M., Korzeniowska E., Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2016

3. Jędrzejewska P., Stec M., Żółkiewska S. (red.), Kultura, biznes, aplikacje. Historie sukcesu polskich aplikacji i gier mobilnych, Warszawa 2017

4. Orzeł B., Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe, Katowice 2017

5. Pałasz M., Media społecznościowe - własne media instytucji kultury. Projektowanie treści, [w:], Przemysły Kreatywne 2.0.12, red. Roksana Ulatowska, Warszawa 2013, s. 108-115

6. Przywara B., Leonowicz-Bukała I., Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, „Zeszyty Prasoznawcze” t. 63, nr 3 (243), Kraków 2020, s. 9–32

7. Sęczkowska K., Content marketing i storytelling czyli efektywna komunikacja w internecie, „Humanistyka I Nauki Społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania”. Tom 15, Exante, Wrocław 2020, s. 47–57

8. Smolucha D., Muzeum w XXI wieku. Między rzeczywistością a wirtualnym światem, „Perspektywy Kultury”, numer 14 (1/2016), s. 139-155

9. Świątecka A.., Digital Storytelling - podręcznik dla edukatorów, Fundacja AdHoc, Warszawa 2013

10. Wróblewski Ł., Nowoczesne technologie w komunikacji marketingowej instytucji kultury, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, redakcja naukowa Łukasz Wróblewski, Toruń 2017, s. 130-153

11. Żółkiewska S. (red.), APPetyt na APPlikacje, Praktyczny przewodnik. Warszawa 2016

12. Żółkiewska S., Aplikacje mobilne dla kultury – tworzenie multimediów na smartfonie i tablecie, Warszawa 2018

13. Żółkiewska S., Rycharska M., Gryczko N., Biznes w świecie mobile. Jak zaprojektować wykonać i wypromować aplikację mobilną, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

1. w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

2. pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

3. zasady działania instytucji kultury i ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym

KA7_WK2, KA7_WK4, KA7_WK5

Umiejętności

Student potrafi:

1. w pogłębiony, innowacyjny sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

3. rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

4. stworzyć artefakty artystyczne, naukowe oraz krytyczne opracowania dzieł sztuki z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada umiejętności ich prezentacji

5. pisać rozprawy teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru metodologii i literatury, bądź opracowania nowych metod i narzędzi

6. przygotować wystąpienia ustne i prezentacje multimedialne lub przeprowadzić debatę w języku polskim lub języku obcym, z wykorzystaniem różnych samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

7. organizować i kierować pracą zespołu współdziałając z innymi osobami w zakresie zarządzania, upowszechniania i tworzenia kultury

8. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

KA7_UW1, KA7_UW2, KA7_UW3, KA7_UW5, KA7_UW6, KA7_UK5, KA7_UO1, KA7_UU2

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

1. krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

2. krytycznej oceny aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk i form w sztuce oraz związanych z nimi tekstów kultury

3. twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w celu samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego formułowania propozycji ich rozwiązywania w wypełnianiu zobowiązań społecznych oraz inspirowaniu i organizowaniu działalności kulturowej i społecznej

4. organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy

5. aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych form, organizowania i animowania życia kulturalnego oraz działania na rzecz środowiska społecznego

6. przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego

KA7_KK1, KA7_KK3, KA7_KO1, KA7_KO3, KA7_KO4, KA7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, dyskusje, analizy przypadków, konsultacje, warsztaty grupowe, projekt).

Forma zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach, projekt zaliczeniowy - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.