Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski- lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1JAN2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- lektorat
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Język angielski (lub inny język nowożytny) – lektorat

Przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w języku obcym, utrwalenie terminologii socjologicznej w języku angielskim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów: I ( semestr I)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, w tym 22 godz. zajęć w sali oraz 2 godz. zajęć zdalnych synchronicznych i 6 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach ćwiczeń, również w ramach konsultacji), praca w zespole.

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne, egzamin) : 45 godz., punkty ECTS 1,8

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne): 5 godz. punkty ECTS 0,2

Literatura:

https://www.researchgate.net/publication/264800355_What_is_sociology

Blundell, J, 2016. Cambridge IGCSE® Sociology Coursebook, Cambridge University Press

Olsen, A. E., 2016 . Academic Vocabulary. Fifth edition. Pearson Education Inc., London

Ludbrook, G., 2014. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia.

http://www.globalresearch.ca/child-poverty-unemployment-homelessness-the-role-of-social-workers-in-america/5372462

https://academy.amnesty.org/learn/course/115/play/2745:174/module-1

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/cla-int.htm

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

KP7_UK6 potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym

na poziomie B2+

KP7_UK7 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne

w języku obcym oraz komunikować się w języku obcym

z wykorzystaniem terminologii socjologicznej

KP7_KR3 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych

i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)