Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1MNS1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do rozumienia podstawowych zagadnień metodologii nauk społecznych. Wykształcenie umiejętności dyskusji metodologicznej. Poznanie metod interpretacji i analizy informacji. Socjologia jest dziedziną nauk empirycznych i jej podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie i analiza danych socjologicznych, konstrukcja teorii wyjaśniających, modeli predyktywnych. Jest również jedną z głównych nauk społecznych, wymaga szerokiej i pogłębionej znajomości wielu zagadnień metodologicznych i epistemologicznych, relacji z innymi dziedzinami, praktycznych funkcji poznania w naukach społecznych. Socjologia ma długą tradycję „sporów metodologicznych”, które nie dotyczą wyłącznie technik badań i analizy danych, ale metodologii poznania leżącego u podstaw metodologii badań i konstrukcji teorii naukowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dyscyplina i dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Rok studiów: I stopień II, semestr II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykład; 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS: 5 na przedmiot wykład i ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta: udział bezpośredni w wykładach - 30 godz.; udział bezpośredni w ćwiczeniach - 30 godz.; w tym czas na udział w zaliczeniu z egzaminu i z ćwiczeń. Inne formy kontaktu bezpośredniego (konsultacje): 10 godz. z wykładu i 10 godz. z ćwiczeń. Przygotowanie do egzaminów: 10 godz. Przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz. z czego: 21 godz. czytanie tekstów do zajęć; 5 godz. przygotowanie referatu na podst. czytanych tekstów na wybrane zajęcia; 7,5 godz. przygotowanie projektu; 1,5 godz. powtórzenie materiału do kolokwium.

Wskaźniki ilościowe: liczba godzin bezpośredniego kontaktu: 60 godz. co odpowiada 2,4 pkt ECTS; liczba godzin bezpośredniego kontaktu (konsultacje, egzaminy): 20 godz. co odpowiada 0,8 pkt ECTS; liczba godzin nakładu pracy samodzielnej: 45 godz. co odpowiada 1,8 pkt ECTS.

Literatura:

Ajdukiewicz, Kazimierz (1983). Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa: Czytelnik.

Babbie E. (2003): Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.

Babbie, E, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

Blalock H.M., (1975): Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN

Bobrowski, Ireneusz (1998). Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Bocheński, Józef M. (1992). Współczesne metody myślenia. Poznań: „W drodze” Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.

Bronk, Andrzej (1992). Wielość nauk i jedność nauki (Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne). W: Kamiński, Stanisław. Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wydanie IV poprawione. Lublin: KUL, s. 345-370.

Cisek, Sabina (2007). Teoria ugruntowana w nauce o informacji – wybrane aspekty. W: Próchnicka, M.; Korycińska-Huras, A. (red.). Między przeszłością a przyszłością. Kraków: Wydaw. UJ, s. 233-239.

Domański H., K. Lutyńska, A.W. Rostocki. (1999): Spojrzenie na metodę. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

Frankfort-Nachmias, Ch., D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Frankfort-Nachmias, Chava; Nachmias, David (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Grobler, Adam (2008). Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Areus, Wydawnictwo Znak.

Hajduk, Zygmunt (2001). Ogólna metodologia nauk. Wydanie II zmienione. Lublin: KUL.

Kamiński, Stanisław (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wydanie IV poprawione. Lublin: KUL.

Karpiński Jakub, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006

Kołakowski, Leszek (2000). Neutralność i wartości akademickie. W: Tenże, Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 137-155.

Konecki, K. (2000): Studia z metodologii badań jakościowych, Warszawa: PWN.

Konecki, Krzysztof Tomasz (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [podrozdziały 8.2. Wywiad swobodny, 8.3. Wywiad narracyjny, 8.4. Wywiad grupowy]. http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja2.html/

Krajewski, Władysław (1998). Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych. Wydanie drugie poprawione. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.

Lutyńska K., Wejland A.P. (1983): Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław: Ossolineum.

Lutyński J. (1994): Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: ŁTN.

Lutyński, J Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN 1994

Marciszewski, Witold (2007). Zestawienie wybranych pojęć kluczowych metodologii nauk. http://www.calculemus.org/lect/08metod/6-zestawienie.html

Mayntz, K.(red.) (1985): Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.

Nowak S. (1965): Metody badań socjologicznych, Warszawa: PWN.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa PWN 2013

Oppenheim A.N. (2004): Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań: Zysk i S-ka.

Sady, Wojciech (2002 ). Dzieje religii, filozofii i nauki. http://sady.up.krakow.pl/

Sawiński, Z. Sztabiński P.B., Sztabiński F., (2000): Podręcznik ankietera, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

Silverman, David (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sułek A. (2002): Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Scholar.

Szaniawski, Klemens (1994a). Kilka uwag o filozofii nauki. W: Tenże, O nauce, rozumowaniu i wartościach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48-54.

Szaniawski, Klemens (1994b). Metoda i twórczość w nauce. W: Tenże, O nauce, rozumowaniu i wartościach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-76.

Szaniawski, Klemens (1994c). O obiektywności nauki. W: Tenże, O nauce, rozumowaniu i wartościach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 8-17.

Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński E. (2005): Fieldwork jest sztuką, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

Sztumski J. (2005): Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Winogórska, Zuzanna (2012). Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przegląd Biblioteczny R. 80 nr 1.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne. KP7_WG1

W2. Ma pogłębioną wiedzę na temat wielo-paradygmatyczności w socjologii. KP7_WG3

W3. Posiada poszerzoną wiedzę na temat triangulacji metod badawczych. KP7_WG16

U1. Potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie istniejące w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych
. KP7_UW1

U2. Potrafi dokonać krytycznej oceny danych. KP7_UW3

U3. Jest zdolny/a w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych. KP7_UW4

U4. Potrafi dokonać analizy danych przy wykorzystaniu zaawansowanych procedur statystycznych. KP7_UW5

U5. Potrafi dokonać analizy danych jakościowych oraz ocenić ich wartość i ograniczenia w procesie badawczym. KP7_UW6

U6. Umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową. KP7_UW10

U7. Umie samodzielnie znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów socjologicznych lub socjoekonomicznych w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną i metodologiczną oraz potrafi wdrożyć sposób ich rozwiązania. KP7_UW13

U8. Potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi. KP7_UW15

K1. Ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w obrębie socjologii. KP7_KK1

K2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych. KP7_KK2

K3. Ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych
. KP7_KR1

K4. Potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy. KP7_KK3

K5. Ma pogłębioną świadomość swojego wpływu na podmiot badania. KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu jest regularne obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu. Alternatywną formą może być egzamin ustny lub napisanie eseju na wybrany temat związany z treścią wykładu.

Ćwiczenia poświęcone są rozszerzeniu tematyki wykładów w zakresie umiejętności i kompetencji oraz ich ugruntowaniu w zakresie wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Poleszczuk
Prowadzący grup: Sławomir Bartnicki, Jan Poleszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Sławomir Bartnicki, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)