Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest dostarczenie studentom wiedzy, przedstawienie literatury przedmiotu i wyników badań socjologicznych z zakresu socjologicznej subdyscypliny będącej jego przedmiotem.


Dodatkowo podczas seminarium kształtowane są umiejętności związane z

samodzielnym projektowaniem badań empirycznych, realizacją takich badań i interpretacją zebranych w jego ramach wyników.

Podczas seminarium studenci kształtują również umiejętności związane z pisaniem, redakcją i obroną pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Seminarium prowadzi do przegotowania projektu badawczego i jego realizacji, a przede wszystkim do napisania rozprawy dyplomowej w oparciu o własnych projekt. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników seminarium.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Pełny opis:

• Profil studiów - ogólnoakademicki.

• Rodzaj przedmiotu– obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia,

• Rok studiów/semestr– rok 1 (IIst.) /semestr 1 i 2

• Wymagania wstępne–brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 60 godzin seminariów

• Metody dydaktyczne – seminaria, konsultacje

Punkty ECTS 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminarium – 60 godz.,

konsultacje – 40 godz.,

przygotowanie do zajęć i realizacja zadań etapowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej – 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura jest zależna od tematów podjętych przez seminarzystki i seminarzystów.

Tomaszczyk Jacek, Matysek Anna. 2020. Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa. PWN.

Howard. S. Becket. 2018. Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych. Warszawa: PWN.

Craswell John. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: wyd. UJ

Denzin Norman, Lincoln Yvonnah. 2009. Metody badań jakościowych. t.1, 2. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat wieloparadygmatyczności

w socjologii

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia

KP7_WK1 posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą struktur społecznych w aspekcie społecznym i historycznym

KP7_WK7 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

KP7_UW1 potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie istniejące w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych.

KP7_UW4 umie umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych.

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW10 umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową

KP7_UW12 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW13 umie samodzielnie znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów socjologicznych lub socjoekonomicznych w oparciu o posiadaną wiedze teoretyczną i metodologiczną oraz potrafi wdrożyć sposób ich rozwiązania.

KP7_UW14 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk

społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi

KP7_UW15 potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi

KP7_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

KP7_KR1 ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych

KP7_KR4 jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Metody dydaktyczne: dyskusje na podstawie literatury oraz danych badawczych, prezentacje referatów, prace pisemne związane z procesem tworzenia prac dyplomowych

Ocena studenta (w skali 2-5) oparta jest na realizacji zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, takich jak: wybór obszaru zainteresowań i sformułowanie tematu pracy magisterskiej, przygotowanie konspektu pracy i jego publiczne przedstawienie, opracowanie koncepcji i struktury pracy, prezentacja przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej, szczegółowe określenie celu, zakresu, hipotez, metod i technik badawczych. Zakres zadań może różnić się indywidualnie w zależności od wybranych tematów prac i grupy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Maja Biernacka, Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Cieślińska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Barbara Cieślińska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)