Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MIK
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki rynkowej w skali mikroekonomicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi

podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali

mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny; Grupa zajęć_3 Przedmioty ogólnoekonomiczne

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach

gospodarki rynkowej, dyskusja.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie do wykładu (studia literatury) - 15h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 15h

Udział w konsultacjach - 3h

Egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h; 2 pkt ECTS;

praca samodzielna studenta: 75h; 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii: mikroekonomia, SGH, Warszawa 2017.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

4. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

2. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, New York 2013.

3. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - KA6_WK1

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu - KA6_UW5

1MIK_U04 - Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z mikroekonomii - KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny (test – 100%) w sesji zimowej. Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywność na zajęciach (16,5%), kolokwia pisemne w formie testu z pytaniami zamkniętymi i opisowymi (67%), rozwiązywanie praktycznych przykładów (pisemna praca) (16,5%). W trakcie semestru student może otrzymać następującą liczbę punktów:

2 kolokwia pisemne za 20 punktów = 40 punktów;

2 prace pisemne x 5 punktów = 10 punktów;

aktywność na zajęciach = 10 punktów

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-1MIK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Ogólnoekonomiczny, Grupa zajęć_3

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 1

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin dydaktycznych: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie się do wykładu - 5h

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 18h

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 30h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 15h

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 5h

Udział w konsultacjach - 5h

egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 52h 2,1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 45h 1,8 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

5. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)