Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel zagraniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2SHZA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel zagraniczny
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj.: zależności między handlem międzynarodowym i handlem zagranicznym, roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, znaczenia handlu zagranicznego w procesie przywracania równowagi bilansu płatniczego, wpływu międzynarodowej integracji gospodarczej na rozwój handlu zagranicznego.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (moduł 7b)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 15 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza danych statystycznych

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 3 h

- przygotowanie do egzaminu: 20 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

Łączny nakład pracy studenta 75 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 35 h (ECTS: 1,3)

- o charakterze praktycznym: 6h (ECTS 0,2)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. „Handel Zagraniczny. Organizacja i technika”, red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2017

2. Stępień B., „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków”, PWE, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Budnikowski A., „Ekonomia międzynarodowa”, PWE, Warszawa 2017

2. „Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej”, pod red. R. Orłowskiej i K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

3. Misala J., „Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa”, Warszawa 2005

4. Grabowiecki J., „Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej”, Białostocka Fundacja Kształcenia

Kadr, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

2SHZA_W01: Student ma wiedzę na temat relacji między podmiotami gospodarczymi oraz rządzących nimi prawidłowości w obszarze

handlu zagranicznego (KA6_WG1)

2SHZA_W02: Student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między podmiotami, działającymi w skali krajowej i

międzynarodowej, dokonujących transakcji handlu zagranicznego (KA6_WK4)

2SHZA_U01: Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować procesy i zależności, wynikające z dokonywania transakcji handlu zagranicznego (KA6_UW5)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin końcowy w formie testu, do którego dopuszczeni będą studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.