Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XLUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnień z zakresu uwarunkowań lokalnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie poruszania się w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu planowania przestrzennego, zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz realizowanej przez ten samorząd polityki podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: analityczno-finansowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz przykładów.

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w wykładach - 0,6 pkt (15 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do egzaminu – 0,8 pkt (20 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,4 pkt (10 godz.)

Literatura:

w zależności od roku kształcenia

Efekty uczenia się:

1 - ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju podmiotów gospodarczych w zakresie uwarunkowań lokalnych [Z1_W03]

2 - posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej (w tym lokalnej), międzynarodowej, międzykulturowej [Z1_W04]

3 - ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych [Z1_W05]

4- zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych [Z1_W05]

5 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zakresie lokalizacji działalności [Z1_U04]

6 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania odnoszących się do lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności [Z1_U05]

7 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu [Z1_K03]

8 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu [Z1_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja wyniki prac

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach i prezentacja wyników pracy (50%), kolokwium (50%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.