Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XFMN
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego oraz jego

ewolucji. Studenci nabywają umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływu na poszczególne gospodarki narodowe. W szczególności poznają znaczenie kursów walutowych, zasady prowadzenia polityki kursowej, mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału, równoważenia bilansu płatniczego, mechanizm integracji walutowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy (analityczno-finansowy)

MODUŁ: 7

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia 1 st/ rok III/ semestr 5

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja, krótkie prezentacje

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

ĆWICZENIA: kolokwium

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładów: 8 h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu : 20 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie prezentacji na ćwiczenia: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 66 (ECTS 2,64)

- o charakterze praktycznym: 15 h (ECTS 0,6)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2011

2. E Chrabonszczewska, L. Oręziak, Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa 2000

3. J. Jakubczyc, Jerzy.: International Finance with a focus on currency markets / Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,

2016.

Literatura dodatkowa:

1 R. Płókarz, Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, WN PWN, Warszawa 2013

2. I. Zawiślińska, Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim, SGH, Warszawa 2008

3. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki gospodarczej, SGH, Warszawa 2001

4. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, WN Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika, Toruń 2011

Efekty uczenia się:

3XFMN_W01_Student posiada wiedzę o międzynarodowym ruchu pieniądza, polityce finansowej państw oraz ryzyka na rynkach międzynarodowych - KA6_WK4

3XFMN_U01 - Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg kryzysów finansowych, czynniki kształtujące

relacje wymiany pieniądza różnych państw zaangażowanych w wymianę międzynarodową oraz ryzyko, jakie występuje w związku z

funkcjonowaniem wielu walut zaangażowanych w wymianę państw -

KA6_UW1

3XFMN_U02 - student potrafi posługiwać się zasadami jakie regulują międzynarodowy przepływ pieniądza - KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej - test, pytania zamknięte.

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Jerzy Grabowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)