Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1RZA Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 2 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest. przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej oraz warunków jej organizacji. Student powinien rozumieć i stosować koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów i przychodów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo-księgowej. W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. W rozwiązywaniu problemów uczą się posługiwać narzędziami rachunkowości zarządczej służącymi do oceny efektywności przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji i sprzedaży. Zajęcia mają również na celu przedstawienie zasad konstruowania budżetu operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł 2: Przedmioty ilościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki ekonomiczne, Nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr I rok/semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 15, ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy samodzielnej oraz grupowej, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 45 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 45 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia 24 godz.

egzamin 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 51 Punkty ECTS 2,04

o charakterze praktycznym Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2021.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1RZA_W01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej do podejmowania bieżących decyzji KA7_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

1RZA_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę o kosztach do oceny efektywności podejmowanych przedsięwzięć KA7_UW2

1RZA_U02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy KA7_UO1

1RZA_U03 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą

wiedzę z rachunkowości zarządczej i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny KA7_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność (10%) kolokwia (70%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.