Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2ZPR
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni potrafić identyfikować procesy w firmie oraz znać etapy zarządzania procesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą i podstawami metodycznymi zarządzania procesami w organizacjach, a także próba identyfikacji i oceny oddziaływania procesów na funkcjonowanie wybranych organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną wybrane koncepcje i metody zarządzania bazujące na procesach, etapy procesu zarządzania organizacją oraz struktury zarządzania organizacją.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł 3 - przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 45 godzin w tym: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym do kolokwium – 30 godz.

Udział w grywalizacji - 20 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu/projektu – 15 godz.

Studiowanie literatury - 20 godz.

Konsultacje –8 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Udział w egzaminie –2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. 3 ECTS

o charakterze samodzielnym - 75 godz. 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

2ZPR_WG01 ma rozszerzoną wiedzę na temat procesów zarządzania w organizacji oraz relacjach do innych nauk (KA7_WG1)

2ZPR_UW01 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie (KA7_UW6)

2ZPR_UO01 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA7_U01)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Zalicza uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach, poziomu rozwiązywanych zadań i prezentacji, realizacji projektu oraz wyników kolokwium (alternatywą kolokwium jest udział w grywalizacji). Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą i podstawami metodycznymi zarządzania procesami w organizacjach, a także próba identyfikacji i oceny oddziaływania procesów na funkcjonowanie wybranych organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną wybrane koncepcje i metody zarządzania bazujące na procesach, etapy procesu zarządzania organizacją oraz struktury zarządzania organizacją.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Moduł 3 - przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 45 godzin w tym: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym do kolokwium – 30 godz.

Udział w grywalizacji - 20 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu/projektu – 15 godz.

Studiowanie literatury - 20 godz.

Konsultacje –8 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Udział w egzaminie –2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. 3 ECTS

o charakterze samodzielnym - 75 godz. 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)