Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca roczna z wybranej epoki 1 - (z historii średniowiecza lub z historii starożytnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-1PRR
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z wybranej epoki 1 - (z historii średniowiecza lub z historii starożytnej)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Historia wczesnego chrześcijaństwa 350-HS1-1HWC

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien pozyskać podstawowe informacje dotyczące dziejów starożytnych, zarówno historii politycznej Grecji i Rzymu, jak i umiejętności dotyczących źródłoznawstwa antycznego, jak i informacji dotyczących społeczeństwa i gospodarki antycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem niniejszego przedmiotu jest praktyczna nauka przygotowywania pracy naukowej z historii starożytnej ze szczególnym uwzględnieniem poznania i przyswojenia przez studenta zasad hermeneutyki źródła pisanego oraz umiejętności wykorzystywania w badaniach innych rodzajów źródeł (numizmatyka, epigrafika, archeologia).

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do tworzenia prac naukowych z zakresu historii starożytnej. Uczy prawidłowego wykorzystania źródeł z uwzględnieniem ich specyfiki, ale także poprawnego sformułowania tematu, zaplanowania struktury pracy, użycia aparatu badawczego - przypisów i bibliografii. Przedmiot ćwiczy studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego spojrzenia na przeszłość.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki historia

Rok studiów/semestr I/ II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin konsultacji

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62,5 godz.

Literatura:

Literatura jest dostosowana do tematów poszczególnych prac.

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 - zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG8 - rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

KP6_WG10 - ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG11 - zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WK6 - rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_WK7 - ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_UW3 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UK3 - potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK3 - jest zdolny do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4 - jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy rocznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda, Rafał Kosiński, Tomasz Mojsik
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda, Rafał Kosiński, Tomasz Mojsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)