Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Vademecum studiów historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS1-1VSH
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Vademecum studiów historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem i celem realizowanym w ramach przedmiotu jest przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w nauce historycznej oraz krytyki wewnętrznej i zewnętrznej źródeł. Studenci uczą się stawiać właściwe pytania badawcze i w sposób rzetelny pozyskiwać ze źródła informacje. W trakcie zajęć studenci również uczą się poprawnie konstruować przypis tekstowy i bibliografię oraz zapoznają się z zasadami tworzenia wstępu do pracy naukowej (opis pytań tematu, pytań badawczych, źródeł i literatury). Ponadto poznają różne formy prac naukowych takie jak m.in. monografie, artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego zmierzenia się z subiektywnością narracji obecnej w źródłach historycznych

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Brak wymagań wstępnych

Metody dydaktyczne

Na zajęciach są wspólnie omawiane podstawowe zagadnienia z zadanej literatury, wykonywana jest praca w grupach oraz praca indywidualna. Studenci przygotowują relację z inauguracji roku akademickiego, która jest potem analizowana pod kątem wartości badawczej w konstrukcji obrazu opisywanego wydarzenia.

Zakres tematów:

1. Konstrukcja czy rekonstrukcja przeszłości? Ograniczenia źródłowe w pracy historyka.

2. Źródła narracyjne - zalety i niebezpieczeństwa.

3. Tworzenie krytycznego tekstu naukowego na podstawie źródeł narracyjnych.

4. Rodzaje prac naukowych i konstrukcja profesjonalnego wstępu do monografii.

5. Cel i zasady tworzenia przypisów do tekstu naukowego oraz bibliografii.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2006.

C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 1998.

Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, opr. P. Łozowski, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014, s. 157- 389.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

KP6_WG3 zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4 wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG8 rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

KP6_WG9 zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WG12 definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK1 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych

KP6_WK2 wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK3 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK4 rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK6 rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_WK8 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.

KP6_WK9 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW5 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW6 potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

KP6_UW7 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1 potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK2 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK4 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UK7 potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym (poziom B2), przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy

KP6_UK8 komunikuje się na poziomie A2 ESOKJ w jednym wybranym języku wschodnioeuropejskim

KP6_UO1 uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UO2 potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu historii przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych

KP6_UU1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2 wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KK3 formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4 jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO1 docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

KP6_KO2 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KO3 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KR1 stosowania zasad etycznych

KP6_KR2 funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

weryfikacja poprzez aktywność i pracę na zajęciach oraz zaliczenie końcowe

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz końcowy wynik zaliczenia w formie pisemnej. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Student może przystąpić do zaliczenia przedmiotu mając minimum 80% obecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia. Osoby, które nie zaliczą na kolokwium części poświęconej przypisom i bibliografii, są zobowiązane do wykonania osobnej pracy w postaci odręcznie zapisanych poprawnych przykładów. Prowadzący wskazuje, które formy zapisu bibliograficznego/przypisu są do poprawy. Bez poprawnego zaliczenia tej pracy nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda, Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego zmierzenia się z subiektywnością narracji obecnej w źródłach historycznych

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Brak wymagań wstępnych

Metody dydaktyczne.

Na zajęciach są wspólnie omawiane podstawowe zagadnienia z zadanej literatury, wykonywana jest praca w grupach oraz praca indywidualna. Studenci przygotowują relację z inauguracji roku akademickiego, która jest potem analizowana pod kątem wartości badawczej w konstrukcji obrazu opisywanego wydarzenia.

Zakres tematów:

1. Konstrukcja czy rekonstrukcja przeszłości? Ograniczenia źródłowe w pracy historyka.

2. Źródła narracyjne - zalety i niebezpieczeństwa.

3. Tworzenie krytycznego tekstu naukowego na podstawie źródeł narracyjnych.

4. Rodzaje prac naukowych i konstrukcja profesjonalnego wstępu do monografii.

5. Cel i zasady tworzenia przypisów do tekstu naukowego oraz bibliografii.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2006.

C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 1998.

Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, opr. P. Łozowski, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014, s. 157- 389.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego zmierzenia się z subiektywnością narracji obecnej w źródłach historycznych

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Brak wymagań wstępnych

Metody dydaktyczne.

Na zajęciach są wspólnie omawiane podstawowe zagadnienia z zadanej literatury, wykonywana jest praca w grupach oraz praca indywidualna. Studenci przygotowują relację z inauguracji roku akademickiego, która jest potem analizowana pod kątem wartości badawczej w konstrukcji obrazu opisywanego wydarzenia.

Zakres tematów:

1. Konstrukcja czy rekonstrukcja przeszłości? Ograniczenia źródłowe w pracy historyka.

2. Źródła narracyjne - zalety i niebezpieczeństwa.

3. Tworzenie krytycznego tekstu naukowego na podstawie źródeł narracyjnych.

4. Rodzaje prac naukowych i konstrukcja profesjonalnego wstępu do monografii.

5. Cel i zasady tworzenia przypisów do tekstu naukowego oraz bibliografii.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2006.

C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Białystok 1998.

Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, opr. P. Łozowski, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014, s. 157- 389.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)