Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS2-1PM2
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą Historii Polski i Powszechnej na przestrzeni wieków wyniesioną z innych zajęć odbytych w toku studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Historia kultury materialnej to zajęcia oferowane studentom I i II roku studiów historycznych II stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami kultury materialnej Europy od czasów prehistorycznych do końca epoki nowożytnej oraz wybranymi elementami historii kultury materialnej Polski od średniowiecza do schyłku epoki nowożytnej.

Profil ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Przedmiot monograficzny. Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych. Dyscyplina: historia. Rok studiów: I r st II. (1 semestr) lub II r. st II (3 semestr).

30 h, wykład, w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Definicje kultury materialnej. Kultura materialna a cywilizacja.

2. Kulturowy rozwój człowieka w czasach prehistorycznych. Przejście od trybu życia koczowniczego do osiadłego.

3. Kultura materialna starożytnej Grecji. Architektura, rzeźba, malarstwo. Nauka, higiena, życie codzienne.

4. Kultura materialna starożytnego Rzymu. Sztuka i architektura. Życie codzienne.

5. Bizancjum. Imperium budowniczych i artystów.

6. Rozwój miast średniowiecznej Europy. Styl romański i gotyk w architekturze i sztuce.

7. Edukacja i nauka. Klasztory i skryptoria w średniowieczu.

8. Humanizm. Wynalezienie druku i jego konsekwencje. Uniwersytety, nauka i technika w okresie renesansu.

9. Renesansowe jedzenie, ubiór i obyczaje.

10-14. Wybrane zagadnienia z historii kultury materialnej Polski w XVI-XIX wieku.

Heterogeniczność etniczno-religijna w mieście jako wyzwanie ustrojowe na przykładzie Lwowa w XV-XVI wieku;

Wyposażenie siedzib szlacheckich w wiekach XVII-XVIII. Kultura materialna na dworze magnackim w XVIII wieku;

Publiczny odbiór ceremonii prywatnych w XVIII wieku na przykładzie małżeństw szlacheckich;

Recepcja zachodnich wzorców konsumpcji w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku;

Wyposażenie mieszkania mieszczańskiego w Warszawie w XIX wieku;

15. Ludzie i rzeczy. Kultura materialna w czasach najnowszych. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach – 30 h – 1,25

przygotowanie do zajęć – 30 h – 1, 25

konsultacje indywidualne z prowadzącym – 15 h – 0,5

Możliwe są konsultacje dodatkowe na życzenie studenta/studentów. W dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00.

Literatura:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa 2002.

Kultura materialna starożytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembińska i Z. Podwińska, Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-6, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, Kraków 2007.

J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

W. Lipoński. Dzieje kultury europejskiej, Warszawa 2021 (tomy od prehistorii do renesansu włącznie).

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – wybrane numery z lat 2015-2023.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii kultury materialnej, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

KP7_WG2 – zna i rozumie metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia kultury materialnej.

KP7_WG5 – zna i rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, definiując miejsce historii.

KP7_WG8 –zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych.

KP7_WK3 - zna i rozumie wpływ zróżnicowania kulturowego świata na różnego rodzaju więzi społeczne.

KP7_UW1 - potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

KP7_UK1 - potrafi prowadzić debatę, skutecznie argumentując i uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji naukowej z wykorzystaniem wiedzy i własnego doświadczenia badawczego, jak też poglądów reprezentantów różnych nurtów historiograficznych.

KP7_UO2 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

KP7_KK1 - jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii.

KP7_KK3 - jest gotów do zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów.

KP7_KO3 - jest gotów do aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w różnych środowiskach.

KP7_KR4 - jest gotów do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne

KP7_KR4 - jest gotów do wykazywania niezależności i samodzielności myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dwuczęściowy składający się z pracy pisemnej oraz rozmowy dotyczącej zagadnień poruszonych w pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)