Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpersonal communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS1-2INC1
Kod Erasmus / ISCED: 14.252 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpersonal communication
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs jest wprowadzeniem do komunikacji międzyludzkiej, jej kategorii pojęciowych oraz zasad, z uwzględnieniem taktyk wpływu społecznego oraz analizy funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji.

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje kategorie pojęciowe związane z komunikacją międzyludzką, taktyki wpływu społecznego, a także wdrażania umiejętności skutecznej komunikacji w sytuacjach życiowych, zarówno prywatnych, jak i związanych z nauką lub pracą.

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje podstawowe kategorie pojęciowe związane z komunikacją międzyludzką i kompetencjami w tym zakresie, a także funkcjonalne i dysfunkcjonalne wzorce komunikacji. Kurs zwiększa umiejętności werbalne i niewerbalne, a także pomaga doskonalić umiejętności zarządzania emocjami i radzenia sobie z konfliktami.

Dysfunkcjonalne wzorce komunikacji są omawiane z wykorzystaniem analizy transakcyjnej, dzięki czemu studenci mogą odnieść się do typowych sytuacji życiowych – zarówno prywatnych, jak i związanych z nauką lub pracą – podczas których komunikacja okazuje się nieskuteczna, jest hamowana lub w inny sposób tłumiona.

Literatura:

Toseland, Ronald W., Jones, Lani V., Gellis, Zvi D., 2004, Group dynamics, in: Charles D. Garvin, Lorraine M. Gutierrez, Maeda J. Galinsky (eds.), Handbook of Social Work with Groups, New York, The Guilford Press. pp. 13–31,

https://www.researchgate.net/publication/277286672_Group_Dynamics (otwarty dostęp)

Peter Hartley, Peter, Bruckmann, Clive G., 2007 (2002), Business Communication, London and New York, Routledge,

https://www.lsms.ac/public/uploads/YbBkW8F7LAVRLjc7RZJh9PVbojT8dkUv8DV0d4iF1YKVh8Bywd1575394856ZiK14FBsdZIJoyn9O7Yp4gTIui0ioob62VKDTlEWmjzs8rkSeE.pdf (otwarty dostęp)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 - student/ka zna i rozumie definicje najważniejszych terminów socjologicznych, potrafi wskazać specyficzne problemy podejmowane przez socjologię

Umiejętności:

KP6_UW8 - student/ka potrafi identyfikować problemy społeczne wybranej zbiorowości / grupy oraz analizować, oceniać i proponować ich rozwiązania

Kompetencje społeczne

KP6_KO1 - student/ka jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych

KP6_KO2- student/ka jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim

Sposób weryfikacji wszystkich efektów: dyskusja, praca w grupach, prace pisemne, test

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana według poniższego wzorca:

5 - zaliczone uczestnictwo w trzech projektach

4 - zaliczone uczestnictwo w dwóch projektach

3 - zaliczone uczestnictwo w jednym projekcie

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: systematyczne uczestnictwo w zajęciach i realizowanie bieżących zadań. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, z koniecznością nadrobienia materiału i wywiązania się z bieżących zadań na kolejne zajęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zajęcia z K. Winiecka

Zaliczenie zajęć jest na ocenę.

Pozytywne zaliczenie przedmiotu składa się z:

- testu końcowego,

- zadań do wykonania na poszczególne zajęcia,

- obecności - można być 2 razy nieobecnym bez usprawiedliwienia, wszystkie nadprogramowe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w toku problemowej dyskusji,

- aktywności.

Dopuszcza się przeprowadzenie wejściówek.

Jeżeli student/ka będzie nieobecny/a na więcej niż 50% zajęć, bez usprawiedliwienia (lekarskiego, od dziekana) nie może podejść do zaliczenia/egzaminu, co wiąże się z powtórzeniem przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma rekomendowana w danym czasie przez UwB. Student przystępujący do zajęć zdalnych powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.

Studenci posiadający specjalne potrzeby dydaktyczno-edukacyjne mogą zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia w celu dostosowania metod i wymogów zaliczenia do ich potrzeb. Studenci z takimi potrzebami są zobowiązani do swoich potrzebach najpóźniej do dwóch tygodniu od momentu rozpoczęcia zajęć. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.

Stosowanie AI należy konsultować z wykładowcą.

Przypadki plagiatu będą zgłaszane do komisji dyscyplinarnej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka, Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Maja Biernacka, Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje kategorie pojęciowe związane z komunikacją międzyludzką, taktyki wpływu społecznego, a także wdrażania umiejętności skutecznej komunikacji w sytuacjach życiowych, zarówno prywatnych, jak i związanych z nauką lub pracą.

Pełny opis:

Kurs jest wprowadzeniem do komunikacji międzyludzkiej, jej kategorii pojęciowych oraz zasad, z uwzględnieniem taktyk wpływu społecznego oraz analizy funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji.

Tematyka kursu obejmuje podstawowe kategorie pojęciowe związane z komunikacją międzyludzką i kompetencjami w tym zakresie, a także funkcjonalne i dysfunkcjonalne wzorce komunikacji. Kurs zwiększa umiejętności werbalne i niewerbalne, a także pomaga doskonalić umiejętności zarządzania emocjami i radzenia sobie z konfliktami.

Dysfunkcjonalne wzorce komunikacji są omawiane z wykorzystaniem analizy transakcyjnej, dzięki czemu studenci mogą odnieść się do typowych sytuacji życiowych – zarówno prywatnych, jak i związanych z nauką lub pracą – podczas których komunikacja okazuje się nieskuteczna, jest hamowana lub w inny sposób tłumiona.

Literatura:

Toseland, Ronald W., Jones, Lani V., Gellis, Zvi D., 2004, Group dynamics, in: Charles D. Garvin, Lorraine M. Gutierrez, Maeda J. Galinsky (eds.), Handbook of Social Work with Groups, New York, The Guilford Press. pp. 13–31,

https://www.researchgate.net/publication/277286672_Group_Dynamics (otwarty dostęp)

Peter Hartley, Peter, Bruckmann, Clive G., 2007 (2002), Business Communication, London and New York, Routledge,

https://www.lsms.ac/public/uploads/YbBkW8F7LAVRLjc7RZJh9PVbojT8dkUv8DV0d4iF1YKVh8Bywd1575394856ZiK14FBsdZIJoyn9O7Yp4gTIui0ioob62VKDTlEWmjzs8rkSeE.pdf (otwarty dostęp)

Uwagi:

zajęcia z K. Winiecka

Jeżeli student/ka będzie nieobecny/a na więcej niż 50% zajęć, bez usprawiedliwienia (lekarskiego, od dziekana) nie może podejść do zaliczenia/egzaminu, co wiąże się z powtórzeniem przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma rekomendowana w danym czasie przez UwB. Student przystępujący do zajęć zdalnych powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.

Studenci posiadający specjalne potrzeby dydaktyczno-edukacyjne mogą zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia w celu dostosowania metod i wymogów zaliczenia do ich potrzeb. Studenci z takimi potrzebami są zobowiązani do swoich potrzebach najpóźniej do dwóch tygodniu od momentu rozpoczęcia zajęć. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.

Stosowanie AI należy konsultować z wykładowcą.

Przypadki plagiatu będą zgłaszane do komisji dyscyplinarnej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)