Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wsi i miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS1-3SWM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.253 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wsi i miasta
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy procesów rozwoju wsi i miast oraz konstruowania przestrzeni urbanistycznej, z koncentracją na ich społeczno-kulturowych aspektach. W kontekście tych procesów sprawa dotyczy m.in. wykształcenia się miast przemysłowych, a w dalszej kolejności postprzemysłowych. Interesować nas będą koncepcje oraz zjawiska dotyczące kształtowania się dzisiejszych miast w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz konieczności pogodzenia wymogów pracy zawodowej i/lub nauki z życiem prywatnym/rodzinnym, konsumpcją, rozrywką itd.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy procesów rozwoju wsi i miast oraz konstruowania przestrzeni urbanistycznej, z koncentracją na ich społeczno-kulturowych aspektach. Dotyczy to zwłaszcza urbanizacji, semiurbanizacji, suburbanizacji, eksurbanizacji, znanej jako „rozlewanie się miast” (ang. urban sprawl), a także kontrurbanizacji. W kontekście tych procesów sprawa dotyczy m.in. wykształcenia się miast przemysłowych w czasach modernizacji i intensywnej industrializacji, a w dalszej kolejności postprzemysłowych. Interesować nas będą koncepcje oraz zjawiska dotyczące kształtowania się miast w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz konieczności pogodzenia pracy zawodowej i/lub nauki z życiem prywatnym/rodzinnym, konsumpcją, rozrywką itd. Mowa będzie o nowym urbanizmie jako odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne, zabiegach na rzecz rewitalizacji i zwiększania atrakcyjności jednostek urbanistycznych dzięki ich wielofunkcyjności, czego przykładem są próby wprowadzania w życie projektu tzw. miasta 15-minutowego. Wobec niepokojących efektów wieloletniego niszczenia środowiska naturalnego, nie bez znaczenia są zarówno odgórne, systemowe, jak i oddolne, obywatelskie działania na rzecz wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w procesach kształtowania ładu przestrzennego, jak choćby w postaci, odpowiednio, zielonych pierścieni miast czy miejskich inicjatyw ogrodniczych.

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł_5 Makrostruktury

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr Rok III, semestr V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60, obejmuje 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań samodzielnie lub w grupie,

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

104 godziny, obejmuje:

Udział w wykładach: 30

Udział w ćwiczeniach: 30

Udział w konsultacjach, zaliczeniu i egzaminie: 10

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń: 34

Wskaźniki ilościowe (liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godzin, odpowiada 2,7 ECTS

o charakterze praktycznym 34 godziny, odpowiada 1,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa z socjologii miasta

1. Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo. Scholar, 2002.

2. Andrzej Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Andrzej Majer, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Łódź – Warszawa 2014.

4. Marta Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne? Scholar Warszawa 2015.

5. Dymnicka Małgorzata, 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

6. Starosta Paweł, 2018, Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

7. Szczepański Marek S., 1984, Z historii socjologii miasta i procesów urbanizacji. Ekologia klasyczna i konwencjonalne teorie urbanizacji, W: J. Wódz (red.), "Problemy socjologii miasta", Katowice: Uniwersytet Śląski, w: 9-40.

8. Biernacka Maja, 2018, Miasta Iberii wobec kwestii żydowskiej. O segregacji wyznaniowej w wiekach średnich na przykładzie miasta Tudela, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica", t. 19, nr 3, s. 273–289.

9. Biernacka Maja, 2017, Symboliczna metamorfoza. Dzielnice żydowskie w miastach dzisiejszej Iberii, „Journal of Urban Ethnology", t. 15, s.185–199.

10. Maciej Nowak (red. nauk.), 2022, Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

11. Cieszewska Agata, 2019, Green belts Zielone pierścienie wielkich miast, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

II. Literatura dodatkowa z socjologii miasta

1. Susan S. Fainstein, Scott Campbell (red.), Readings in Urban Theory, 3rd Edition, 2011, Wiley-Blackwell

2. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

3. Bohdan Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.

4. Andrzej Majer, Paweł Starosta, Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

5. Andrzej Sadowski, Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Kraków 1994.

6. Ulf Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2006.

7. Mike Davis, Planeta slamsów, Książka i Prasa, Warszawa 2009.

8. David Harvey, Bunt miast, Fundacja Nowej Kultury, Warszawa 2012.

III. Literatura podstawowa z socjologii wsi

1. Izabella Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Krzysztof Gorlach, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

3. Jan Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.

IV. Literatura dodatkowa z socjologii wsi

1. K. Gorlach, A. Pyrć, (red.), Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi u progu XXI wieku, Kraków 2000.

2. Maria Wieruszewska, Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej, Warszawa 1991. K. Gorlach, A. Pyrć, (red.), Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi u progu XXI wieku, Kraków 2000.

3. Maria Wieruszewska, Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej, Warszawa 1991.

4. Jerzy Wilkin (red.), Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2006.

5. Andrzej Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005.

6. Józef Styk, Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

7. Irena Machaj, Józef Styk, Stare i nowe struktury społeczne. Wieś, T II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

8. Lucjan Kocik, Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi, Universitas, Kraków 2001.

9. Andrzej Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

W1. Posiada wiedzę na temat zbiorowości ulokowanych w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, na temat ich struktury, dynamiki, kultury, jak również najważniejszych procesów zachodzących w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, KP6_WG1, KP6_WK1, KP6_WG5

W2. Posiada wiedzę na temat sposobów funkcjonowania miast i wsi, na temat społecznych procesów wytwarzania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, KP6_WG6, KP6_WG13

W3. Posiada wiedzę na temat głównych orientacji teoretycznych w socjologii wsi i miasta, ich przedstawicieli i dorobku. Zna terminologię związaną z przemianami miast i wsi, procesami urbanizacji, ruralizacji, metropolizacji, rewitalizacji, KP6_WG1, KP6_WG6, KP6_WG13

U1. Potrafi dokonywać obserwacji, opisu i interpretacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących w miastach i wsiach, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UK1, KP6_UK2

U2. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i analizy konkretnych zjawisk i procesów w miastach i wsiach (między innymi takich jak: problemy społeczne, patologie społeczne, konflikty, przestrzeń publiczna, prywatna), jak również ustalenia przyczyn i uwarunkowań ich przebiegu, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UO2

K1. Jest otwarty na różnorodność perspektyw badawczych w zakresie rozwoju miast i wsi, KP6_KO3, KP6_KR4

K2. Jest świadom odpowiedzialności za podtrzymanie dziedzictwa historyczno-kulturowego miast i wsi, wrażliwy na społeczny i kulturowy kontekst zarządzania rozwojem miasta, na jego tkankę urbanistyczno-społeczną i kulturową, KP6_KO3, KP6_KR4

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Studenci zdają egzamin pisemny w formie trzyetapowej, z podziałem materiału na trzy bloki tematyczne. Zaliczenie poszczególnych etapów (system zerojedynkowy) przekłada się na uzyskaną ocenę w sposób następujący:

zal. jednego etapu - 3

zal. dwóch etapów - 4

zal. trzech etapów - 5

Ćwiczenia:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę - zaliczenie pisemne w formie kolokwium oraz dodatkowe punkty za referaty i aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka, Łukasz Wołyniec
Prowadzący grup: Maja Biernacka, Łukasz Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy procesów rozwoju wsi i miast oraz konstruowania przestrzeni urbanistycznej, z koncentracją na ich społeczno-kulturowych aspektach. W kontekście tych procesów sprawa dotyczy m.in. wykształcenia się miast przemysłowych, a w dalszej kolejności postprzemysłowych. Interesować nas będą koncepcje oraz zjawiska dotyczące kształtowania się dzisiejszych miast w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz konieczności pogodzenia wymogów pracy zawodowej i/lub nauki z życiem prywatnym/rodzinnym, konsumpcją, rozrywką itd.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy procesów rozwoju wsi i miast oraz konstruowania przestrzeni urbanistycznej, z koncentracją na ich społeczno-kulturowych aspektach. Dotyczy to zwłaszcza urbanizacji, semiurbanizacji, suburbanizacji, eksurbanizacji, znanej jako „rozlewanie się miast” (ang. urban sprawl), a także kontrurbanizacji. W kontekście tych procesów sprawa dotyczy m.in. wykształcenia się miast przemysłowych w czasach modernizacji i intensywnej industrializacji, a w dalszej kolejności postprzemysłowych. Interesować nas będą koncepcje oraz zjawiska dotyczące kształtowania się miast w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz konieczności pogodzenia pracy zawodowej i/lub nauki z życiem prywatnym/rodzinnym, konsumpcją, rozrywką itd. Mowa będzie o nowym urbanizmie jako odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne, zabiegach na rzecz rewitalizacji i zwiększania atrakcyjności jednostek urbanistycznych dzięki ich wielofunkcyjności, czego przykładem są próby wprowadzania w życie projektu tzw. miasta 15-minutowego. Wobec niepokojących efektów wieloletniego niszczenia środowiska naturalnego, nie bez znaczenia są zarówno odgórne, systemowe, jak i oddolne, obywatelskie działania na rzecz wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w procesach kształtowania ładu przestrzennego, jak choćby w postaci, odpowiednio, zielonych pierścieni miast czy miejskich inicjatyw ogrodniczych.

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł_5 Makrostruktury

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr Rok III, semestr V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60, obejmuje 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań samodzielnie lub w grupie,

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

104 godziny, obejmuje:

Udział w wykładach: 30

Udział w ćwiczeniach: 30

Udział w konsultacjach, zaliczeniu i egzaminie: 10

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń: 34

Wskaźniki ilościowe (liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godzin, odpowiada 2,7 ECTS

o charakterze praktycznym 34 godziny, odpowiada 1,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa z socjologii miasta

1. Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo. Scholar, 2002.

2. Andrzej Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Andrzej Majer, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Łódź – Warszawa 2014.

4. Marta Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne? Scholar Warszawa 2015.

5. Dymnicka Małgorzata, 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

6. Starosta Paweł, 2018, Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

7. Szczepański Marek S., 1984, Z historii socjologii miasta i procesów urbanizacji. Ekologia klasyczna i konwencjonalne teorie urbanizacji, W: J. Wódz (red.), "Problemy socjologii miasta", Katowice: Uniwersytet Śląski, w: 9-40.

8. Biernacka Maja, 2018, Miasta Iberii wobec kwestii żydowskiej. O segregacji wyznaniowej w wiekach średnich na przykładzie miasta Tudela, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica", t. 19, nr 3, s. 273–289.

9. Biernacka Maja, 2017, Symboliczna metamorfoza. Dzielnice żydowskie w miastach dzisiejszej Iberii, „Journal of Urban Ethnology", t. 15, s.185–199.

10. Maciej Nowak (red. nauk.), 2022, Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

11. Cieszewska Agata, 2019, Green belts Zielone pierścienie wielkich miast, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

II. Literatura dodatkowa z socjologii miasta

1. Susan S. Fainstein, Scott Campbell (red.), Readings in Urban Theory, 3rd Edition, 2011, Wiley-Blackwell

2. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

3. Bohdan Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.

4. Andrzej Majer, Paweł Starosta, Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

5. Andrzej Sadowski, Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Kraków 1994.

6. Ulf Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2006.

7. Mike Davis, Planeta slamsów, Książka i Prasa, Warszawa 2009.

8. David Harvey, Bunt miast, Fundacja Nowej Kultury, Warszawa 2012.

III. Literatura podstawowa z socjologii wsi

1. Izabella Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Krzysztof Gorlach, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

3. Jan Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.

IV. Literatura dodatkowa z socjologii wsi

1. K. Gorlach, A. Pyrć, (red.), Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi u progu XXI wieku, Kraków 2000.

2. Maria Wieruszewska, Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej, Warszawa 1991. K. Gorlach, A. Pyrć, (red.), Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi u progu XXI wieku, Kraków 2000.

3. Maria Wieruszewska, Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej, Warszawa 1991.

4. Jerzy Wilkin (red.), Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2006.

5. Andrzej Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005.

6. Józef Styk, Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

7. Irena Machaj, Józef Styk, Stare i nowe struktury społeczne. Wieś, T II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

8. Lucjan Kocik, Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi, Universitas, Kraków 2001.

9. Andrzej Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)