Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS1-1HSM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych I
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy prezentacji relacji międzynarodowych w okresie od Kongresu Wiedeńskiego do zakończenia II wojny światowej. Przedmiotem nauczania objęte są wszystkie regiony świata.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć powinien opanować umiejętność właściwego odczytywania międzynarodowego kontekstu przyczyn i skutków najważniejszych wydarzeń w dziejach świata w latach 1815-1945.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - humanistyczna/historia

Rok studiów - rok I, semestr 1-2

Forma studiów - stacjonarne.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń, 30 godzin konsultacji, .

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, (w ramach wykładu),

metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach ćwiczeń i konsultacji),

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczeń 20 godz.,

Razem: 50 godzin, .

Wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin, co odpowiada 1,2 pkt ECTS

Ponadto studentom oferowana jest możliwość udziału w konsultacjach w wymiarze 15 godz. w semestrze

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz., co odpowiada 0,8 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

2. Edward Haliżak, Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999

3. Piotr Wandycz, Pax Europea. Dzieje stosunków międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003.

4. Christopher Barttlett, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1980, Wrocław-WarszawaKraków 1997.

Literatura uzupełniająca:

5. Wiesław Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000.

6. Henryk Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.

7. Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

8. Paul Johnson, Historia świata od 1917 r. do lat 90-tych, Warszawa 1992.

9. Marian Kukiel, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992.

10. Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1945.

11. Longin Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945, Warszawa 1974.

12. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. A. Bartnicki, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwenta

Zna:

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich kontekst historyczny - KP6_UW1

- specyfikę stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej w perspektywie globalnej i regionalnej - KP6_WG1

Umiejętności

Umie:

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich kontekst historyczny - KP6_UW1

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych - KP6_UW1

Kompetencje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po pierwszym i drugim semestrze. Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnią z dwóch egzaminów

Odpowiedź opisowa na 3 pytania, (każde za 5 pkt.) z treści podawanej podczas wykładu.

8-9 pkt - ocena 3

10 pkt - ocena 3+

11-12 pkt - ocena 4

13 pkt - ocena 4+

14-15 pkt - ocena 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Filipow, Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć powinien opanować umiejętność właściwego odczytywania międzynarodowego kontekstu przyczyn i skutków najważniejszych wydarzeń w dziejach świata w latach 1815-1945.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - humanistyczna/historia

Rok studiów - rok I, semestr 1-2

Forma studiów - stacjonarne.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń, 30 godzin konsultacji, .

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, (w ramach wykładu),

metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach ćwiczeń i konsultacji),

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30, przygotowanie do egzaminów - 30 godz. Razem 150 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

2. Edward Haliżak, Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999

3. Piotr Wandycz, Pax Europea. Dzieje stosunków międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003.

4. Christopher Barttlett, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1980, Wrocław-WarszawaKraków 1997.

Literatura uzupełniająca:

5. Wiesław Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000.

6. Henryk Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.

7. Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

8. Paul Johnson, Historia świata od 1917 r. do lat 90-tych, Warszawa 1992.

9. Marian Kukiel, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992.

10. Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1945.

11. Longin Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945, Warszawa 1974.

12. Zarys historii Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. A. Bartnicki, Warszawa 1996

Uwagi:

wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, (w ramach wykładu),

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)