Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikty międzypaństowe i etniczne na obszarze poradzieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 490-MS2-2KMOP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konflikty międzypaństowe i etniczne na obszarze poradzieckim
Jednostka: Wydział Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są konflikty międzypaństwowe i etniczne na obszarze poradzieckim. Ich przyczyny, przebieg i skutki począwszy od etnicznych niesnasek w Trybałtyce, poprzez konflikty narodowościowe i militarne na Kaukazie, w Naddniestrzu i Czeczenii, a na obecnej sytuacji w Ukrainie kończąc. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z tego zakresu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki o polityce i administracji

Rok studiów/semestr: rok V/sem. I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium – 30 godzin

Metoda dydaktyczna: ćwiczenia, moderowana dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studentów: udział w zajęciach – 30 godzin, co odpowiada 1,2 pkt. ECTS, przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 35 godzin, udział w konsultacjach – 35 godzin, co odpowiada 2,8 pkt ECTS

Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 65 godzin, co odpowiada 2,6 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godzin, co odpowiada 1,4 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Olędzka, Konflikty etniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego. Główne problemy badawcze, „Chorzowskie Studia Polityczne”, 12/2016, s. 141-149.

2. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy, uregulowania. Konsekwencje, pod red. A. Łabuszewskiej, Warszawa 2003.

3. Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w państwach postkomunistycznych, pod red. K. Janickiego, Kraków-Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach. Geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Wrocław 2014.

2. Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, pod. red. R. Czachora, Wrocław 2014.

3. I. Jaczyn, Czeczenia Ramzana Kadyrowa, Krosno 2017.

4. Państwa postradzieckie w procesie modernizacji, pod red. J. Tymanowskiego, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 - dynamikę relacji między uczestnikami stosunków międzynarodowych

KP7_WG4 - w pogłębionym stopniu kontekst historyczny mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

KP7_WK1 - dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata

Umiejętność, absolwent potrafi:

KP7_UW1 - samodzielnie wyjaśniać i interpretować złożony kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych wykorzystując wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje

KP7_UW2 - krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować m.in. w oparciu o źródła pozyskane z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

KP7_UK2 - dyskutować, posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 - zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

KP7_KK2 - popularyzacji wiedzy na temat stosunków międzynarodowych i ich historycznych uwarunkowań

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę, na którą składa się:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieobecności niewymagających odpracowania: 1). Nieobecność zalicza się na konsultacjach u osoby prowadzącej.

- aktywność na zajęciach w tym wykonanie przez każdego studenta prezentacji na temat wybranego zagadnienia i omówienie go.

„Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie”

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Dobrowolski
Prowadzący grup: Radosław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)