Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 510-IS1-2AM3
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 3
Jednostka: Wydział Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Analiza matematyczna 2 420-IS1-1AM2

Skrócony opis:

Elementy topologii, przestrzeń metryczna. Funkcje wielu zmiennych: dziedzina,

granice funkcji, wykresy. Pochodne cząstkowe. Twierdzenie Schwarza. Pochodna kierunkowa, gradient. Pochodna funkcji uwikłanej. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Jakobian. Współrzędne biegunowe. Całka podwójna i potrójna po obszarze normalnym. Zastosowanie całek w geometrii i w fizyce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Przedmioty wprowadzające: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2

Wykład: 15 godz.

Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5 godz.

- ćwiczenia 5 godz.

Zapoznanie z literaturą: 3 godz.

Prace domowe: 2 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Udział w konsultacjach: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2019.

W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 1 i 3, PWN, Warszawa 2005.

K. Kuratowski Rachunek różniczkowy i całkowy: funkcje jednej zmiennej, PWN, Warszawa 2021.

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część II, PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. KA6_WG1

2. Student ma podstawową wiedzę na temat całek podwójnych i potrójnych. KA6_WG1

Umiejętności

1. Student potrafi obliczać pochodne, umie sprawdzić istnienie funkcji uwikłanych i umie badać istnienie ekstremów lokalnych. KA6_UW2

2. Student ma opanowane podstawowe techniki całkowania. KA6_UW2

3. Wykorzystuje aparat logiki matematycznej do opisu i weryfikacji faktów dotyczących funkcji wielu zmiennych, potrafi stosować rozumowanie indukcyjne i rozumowanie dedukcyjne. KA6_UW4

Kompetencje społeczne

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia z zakresie analitycznych podstaw informatyki. KA6_UU1

2. Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym jako informatyk. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Ewa Schmeidel, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)