Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Równania różniczkowe i różnicowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 510-IS1-2RRR
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Równania różniczkowe i różnicowe
Jednostka: Wydział Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Analiza matematyczna 2 420-IS1-1AM2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Treści przedmiotu:

Typy równań różniczkowych zwyczajnych, metody rozwiązywania równań różniczkowych, pewne zastosowania równań różniczkowych pierwszego rzędu, równania różnicowe.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z równaniami różniczkowymi i różnicowymi oraz metodami ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, matematyka

Rok studiów / semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Wykład: 15 Ćwiczenia: 15

Metody dydaktyczne: Wykład. ćwiczenia

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- ćwiczenia 15h

Przygotowanie do zajęć:

- ćwiczenia 7h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 4h

Przygotowanie do kolokwium: 4h

Przygotowanie do zaliczenia: 5h

Czas trwania zaliczenia: 1h

Udział w konsultacjach: 3h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h, 1 ECTS

Literatura:

A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne: teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych. WNT, Warszawa 1999.

W. Żakowski, W. Leksiński, Matematyka Cz. 4, WNT, Warszawa, 1998.

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cz. 2, PWN Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia o równaniach różniczkowych zwyczajnych, warunkach początkowych, rozumie różnicę pomiędzy rozwiązaniem ogólnym a szczególnym. KA6_WG1

2. Potrafi wymienić podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu i omówić medody stosowane do ich rozwiązywania. KA6_WG1

3. Potrafi wymienić i omówić równania różniczkowe rzędu drugiego, zna metody rozwiązywania elementarnych równań rzędy drugiego poprzez sprowadzenie do rzędu pierwszego. KA6_WG1

4. Potrafi otrzymać rozwiązanie ogólne dla równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych i wyznaczyć rozwiązanie szczególne dla zadanych warunków początkowych. KA6_UW2

5. Potrafi zastosować właściwe podstawienie do równania różniczkowego w celu sprowadzenia do równania o zmiennych rozdzielonych. KA6_UW2

6. Potrafi wybrać właściwe metody do rozwiązywania równań różniczkowych niejednorodnych. KA6_UW2

7. Potrafi sprowadzić elementarne równania rzędu drugiego do rzedu pierwszego. KA6_UW2

8. Kreatywnie rozwiązuje problemy. KA6_KO1

9. Potrafi systematycznie uzupełniać wiedzę dotyczącą równań różniczkowych i różnicowych. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

W przypadku nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie eduportal/USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: Małgorzata Zdanowicz, Eugeniusz Zieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)