Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS2-1ANM
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia mediów
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metody badań kulturoznawczych 520-KS2-1MBK

Założenia (opisowo):

Celem zajęć z antropologii mediów jest pogłębienie wiedzy studentek i studentów z zakresu antropologii mediów, która wyrasta z antropologii nowoczesnych społeczeństw i kulturowego zwrotu w studiach nad mediami.

Zakres zajęć stanowią studia nad mediami dotyczące symbolicznej konstrukcji rzeczywistości. Studenci uczą się analizować media z perspektywy antropologicznej, uwzględniając różnorodność kulturową, konteksty społeczne oraz dynamiczne zmiany w świecie mediów.

Problematyka zajęć obejmuje różne praktyki użytkowania mediów i przypisywanie im różnorodnych znaczeń, zrozumienie roli mediów w życiu społecznym i kulturowym, a także ich wpływu na kształtowanie się tożsamości, wartości, norm i relacji społecznych. Podstawową figurą antropologicznej refleksji nad mediami jest ich twórca i użytkownik (czasami w jednej osobie), a w konsekwencji badane będą znaczenia jakie przypisuje on/ona mediom oraz jego/jej praktyki nadawcze i odbiorcze.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie zasobu wiedzy dotyczącego wybranych aspektów antropologii mediów. W trakcie zajęć studenci będą analizować różnorodne media, takie jak telewizja, Internet, media społecznościowe, film czy fotografia, zwracając uwagę na ich rolę w życiu społecznym i kulturowym. Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: Podstaw antropologii wizualnej, teorii odbioru przekazu medialnego - różnych poziomów interpretacji czy "dekodowania" przekazu medialnego stanowiących podstawę różnych kierunków interpretacyjnych; Roli mediów we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny; Społecznego używania mediów; Kina antropologicznego; Wydarzeń medialnych i rytuałów medialnych; Roli mediów w kształtowaniu tożsamości kulturowej; Badania społeczności medialnych.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - nauki o kulturze i religii

1 rok studiów drugiego stopnia (semestr 2)

30 godzin ćwiczeń

4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie studenckich projektów badawczych - 22 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 3 h = 45 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 3 h

Razem: 100 h

Odpowiada 4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 + 3 = 33 - 1,3 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 + 22 = 67 - 2,7 ECTS

Literatura:

Literatura przedmiotu została wskazana w sekcji o zajęciach w konkretnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

- szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną i etnograficzną w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+ (KA7_WG3)

- w sposób uporządkowany i pogłębiony główne kierunki nauk o kulturze i religii:

antropologię kultury

nauki o komunikacji społecznej i mediach (KA7_WG4)

2. Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane

z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy (KA7_UW2)

- wykrywać złożone zależności między analizowanymi

przez siebie tezami wypowiedzi kulturoznawczych pisemnych i ustnych, formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, myśleć w sposób komparatystyczny (KA7_UW4)

- stworzyć artefakty artystyczne, naukowe oraz krytyczne opracowania dzieł sztuki z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada umiejętności ich prezentacji (KA7_UW5)

3. Kompetencje społeczne:

- przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (KA7_KK2)

- organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy (KA7_KO3)

- docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: projekty badawcze, prezentacje multimedialne projektów badawczych, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: przygotowanie projektu badawczego i aktywność w czasie zajęć (dotycząca przeczytanej literatury przedmiotu i udziału w dyskusji)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukasiak
Prowadzący grup: Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)