Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS2-1SEMM5
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej stanowiącej efekt studiów kulturoznawczych drugiego stopnia. W trakcie trwania seminarium magisterskiego I opracowywane są założenia programowe pracy magisterskiej, jej koncepcja i założenia metodologiczne. Efektem końcowym pierwszego roku seminarium powinien być konspekt pracy magisterskiej zaakceptowany przez promotora.

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w problematyce związanej z wybranymi przez studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia cztery specjalności: filmoznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia i krytyka sztuki.

Student pod kierunkiem promotora wybiera temat pracy magisterskiej, a następnie pracuje nad jej przygotowaniem. W pierwszej części seminarium polega to na dyskusjach problemowych, kompletowaniu bibliografii, filmografii w celu przygotowania do napisania konspektu pracy.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy -Grupa Zajęć 5: Przedmioty dyplomowe

Dziedzina nauk humanistycznych:dyscyplina - nauki o kulturze i religii

1 rok studiów drugiego stopnia/semestr 1-2

Wymagania wstępne: ukończone studia licencjackie

60 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: dyskusje seminaryjne nad przeczytanymi lekturami, prezentacje studentów dotyczące przygotowywanych prac magisterskich, dyskusje indywidualne z poszczególnymi seminarzystami - konsultacje, korekty prac.

Formy zaliczenia przedmiotu: przyjęty przez promotora konspekt pracy magisterskiej

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminarium - 30x2h=60h (w tym prezentacje studentów - 30h)

Konsultacje ze studentami dotyczące przygotowania konspektu pracy magisterskiej - 30x2h=60h.

Opracowanie przez studenta konspektu pracy magisterskiej -30h

Razem 150h

(odpowiada 5 pkt ECTS)

wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: udział w seminarium 60 + udział w konsultacjach 60h =120h - 4,8 ECTS

o charakterze praktycznym: prezentacje studentów, opracowanie konspektu + konsultacje - 30h + 30h + 60h = 120h - 4,8 ECTS

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa - szczegółowy wykaz lektur znajduje się w części B:

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

- S. Bednarek, W kręgu małych ojczyzn: szkice regionalistyczne, KODRTK, Wrocław Ciechanów 1996.

- H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

- W. J. Burszta, Kultura – ludowość – postfolkloryzm, w: Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

- M. de Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.

- J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, WUJ, Kraków 2010.

- C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- S. Hall, Kodowanie, dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-71.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.

- W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003.

- T. Smolińska, Rodzina o sobie: folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, WSP Opole, 1992.

- J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, LSW, Warszawa 1975.

- K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, WUJ, Kraków 2003.

- T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2009.

- M. Haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002.

D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa,, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2013

A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

M. Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań 2016.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego, przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Krzysztof Jurek, Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1.

Zmierzch telewizji? Przemiany medium – antologia, wybór koncepcja i redakcja naukowa Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek.

Mirosław Filiciak, Barbara Giza (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Scholar, Warszawa 2011

Ewa Kaja, Amerykańskie seriale typu „post-soap opera” – nowa generacja seriali telewizyjnych, lecz nie tylko w telewizji, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 2.

J. Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982

H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1998.

D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005

W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

W. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań1992

Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000

A. Gaweł, Rok obrzędowy na Podlasiu, Białystok 2012

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901

B. Bettenlheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. I przedm. D. Danek, Warszawa 2010

Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska i in., Białystok 2012

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent zna i rozumie:

1. w stopniu pogłębionym – miejsce i znaczenie nauk

o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną

2. klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie

o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

3. szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+

4. pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_WG3, KA7_WK4

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent potrafi:

1. wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane

z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

2.pisać rozprawy teoretyczne i krytyczne wykazując się umiejętnością samodzielnego doboru metodologii

i literatury, bądź opracowania nowych metod i narzędzi

KA7_UW2, KA7_UW6

3. formułować opinie krytyczne o wytworach kultury

na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych,

w języku polskim i obcym na poziomie B2+

KA7_UK3

4. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne

i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane

z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

KA7_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

1 przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

KA7_KK2

2. otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego

KA7_KO2

3. przestrzegania zasad etycznych związanych

z odpowiedzialnością za podejmowane działania

o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych

z wykonywaniem zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego

KA7_KR2

Sposobem weryfikacji będzie napisanie przez studenta konspektu racy magisterskiej, który powinien być zaakceptowany przez promotora.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe w czasie trwania seminarium, ocenianie prezentacji przygotowanych przez studentów, dotyczących ich tematów prac magisterskich, ocenianie konspektu pracy magisterskiej.

Zaakceptowanie przez promotora konspektu pracy magisterskiej stanowi podstawę zaliczenia seminarium I.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Proniewski
Prowadzący grup: Andrzej Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny seminariów magisterskich na kulturoznawstwie mieści się w problematyce związanej z wybranymi przez studentów w danym cyklu kształcenia specjalnościami. Proponujemy na studiach drugiego stopnia cztery specjalności: filmoznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia i krytyka sztuki.

Student pod kierunkiem promotora wybiera temat pracy magisterskiej, a następnie pracuje nad jej przygotowaniem. W pierwszej części seminarium polega to na dyskusjach problemowych, kompletowaniu bibliografii, filmografii w celu przygotowania do napisania konspektu pracy.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy -Grupa Zajęć 5: Przedmioty dyplomowe

Dziedzina nauk humanistycznych:dyscyplina - nauki o kulturze i religii

1 rok studiów drugiego stopnia/semestr 1-2

Wymagania wstępne: ukończone studia licencjackie

60 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: dyskusje seminaryjne nad przeczytanymi lekturami, prezentacje studentów dotyczące przygotowywanych prac magisterskich, dyskusje indywidualne z poszczególnymi seminarzystami - konsultacje, korekty prac.

Formy zaliczenia przedmiotu: przyjęty przez promotora konspekt pracy magisterskiej

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminarium - 30x2h=60h (w tym prezentacje studentów - 30h)

Konsultacje ze studentami dotyczące przygotowania konspektu pracy magisterskiej - 30x2h=60h.

Opracowanie przez studenta konspektu pracy magisterskiej -30h

Razem 150h

(odpowiada 5 pkt ECTS)

wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: udział w seminarium 60 + udział w konsultacjach 60h =120h - 4,8 ECTS

o charakterze praktycznym: prezentacje studentów, opracowanie konspektu + konsultacje - 30h + 30h + 60h = 120h - 4,8 ECTS

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa - szczegółowy wykaz lektur znajduje się w części B:

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

- S. Bednarek, W kręgu małych ojczyzn: szkice regionalistyczne, KODRTK, Wrocław Ciechanów 1996.

- H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

- W. J. Burszta, Kultura – ludowość – postfolkloryzm, w: Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

- M. de Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.

- J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, WUJ, Kraków 2010.

- C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- S. Hall, Kodowanie, dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-71.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.

- W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003.

- T. Smolińska, Rodzina o sobie: folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, WSP Opole, 1992.

- J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, LSW, Warszawa 1975.

- K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, WUJ, Kraków 2003.

- T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice 2009.

- M. Haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002.

D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa,, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2013

A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

M. Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań 2016.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Deliege, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa 2001.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery?, Warszawa 2009.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego, przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Krzysztof Jurek, Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1.

Zmierzch telewizji? Przemiany medium – antologia, wybór koncepcja i redakcja naukowa Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek.

Mirosław Filiciak, Barbara Giza (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Scholar, Warszawa 2011

Ewa Kaja, Amerykańskie seriale typu „post-soap opera” – nowa generacja seriali telewizyjnych, lecz nie tylko w telewizji, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 2.

J. Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982

H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.

E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1998.

D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005

W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

W. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań1992

Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000

A. Gaweł, Rok obrzędowy na Podlasiu, Białystok 2012

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901

B. Bettenlheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. I przedm. D. Danek, Warszawa 2010

Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska i in., Białystok 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)