Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-1BMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji rynkowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania rynkowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji rynkowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania rynkowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 9 godzin, ćwiczenia 18 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zadawania pytań

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, zadania grupowe, analiza studium przypadku, dyskusja

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 9

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 57

Udział w konsultacjach - 5

Przygotowanie do wykładów i zaliczenia - 20

Studiowanie literatury - 18

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 29h; 1,16 ECTS

Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

2. D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe : od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

3. R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania, Difin, Warszawa 2019.

4. M. Rószkiewicz, K. Mazurek-Łopacińska, A. Sagan (red.), Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych: podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.

Literatura Uzupełniająca:

1. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

1BMA_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA6_WG1

KA6_UW1 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, kolokwium

KA6_UW2 student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

KA6_UW4 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, kolokwium

KA6_UW5 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

KA6_UK1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, przygotowanie projektu

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - przygotowanie projektu

KA6_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Wykład - zaliczenie testu końcowego

Ćwiczenia: zaliczenie testu w formie zadania grupowego, wykonanie studium przypadku i projektów

Kryteria:

Wykład- uzyskanie min 51% punktów możliwych do zdobycia z testu końcowego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Ćwiczenia: - uzyskanie min 51% punktów możliwych do zdobycia z następujących aktywności: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, zadania grupowe, analiza studium przypadku, dyskusj

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska
Prowadzący grup: Damian Sówka, Anna Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji marketingowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania marketingowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 9 godzin, ćwiczenia 18 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zadawania pytań

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, zadania grupowe, analiza studium przypadku, dyskusja

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 9

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 57

Udział w konsultacjach - 5

Przygotowanie do wykładów i zaliczenia - 20

Studiowanie literatury - 18

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 29h; 1,16 ECTS

Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

2. D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe : od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

3. R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania, Difin, Warszawa 2019.

4. M. Rószkiewicz, K. Mazurek-Łopacińska, A. Sagan (red.), Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych: podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.

Literatura Uzupełniająca:

1. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)