Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN1-3SSPH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie przedsiębiorstw handlowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych. Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii. W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia I stopnia

Rok studiów:3

Semestr: 5

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, aktywność

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 9h

Udział w ćwiczeniach = 15h

Udział w konsultacjach = 6h

Przygotowanie do ćwiczeń = 40h

Przygotowanie do zaliczenia = 30h

Łączny nakład pracy studenta: 100h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. 1,20 ECTS

Literatura:

Podstawowa

1. T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

2. Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

3. H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

4. R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

1. A. Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

2. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

(ZN1-3SSPH_WG1) ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

(ZN1-3SSPH_WK3) ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji handlowych

(ZN1-3SSPH_WK4) posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami handlowymi w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej

(ZN1-3SSPH_WK7) posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji handlowych oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny i przebieg

UMIEJĘTNOŚCI

(ZN1-3SSPH_UW1) potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w długofalowej perspektywie czasowej

(ZN1-3SSPH_UW4) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów strategicznych

(ZN1-3SSPH_UO1) potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

(ZN1-3SSPH_UU1) potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KOMPETENCJE

(ZN1-3SSPH_KO2) wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu pisemnego zawierającego 15 pytań z wielokrotnością odpowiedzi (od jednego do trzech prawidłowych odpowiedzi). Dodatkowo, ocena może zostać podwyższona przez aktywność studenta w trakcie wykładu ( polegająca na wypowiadaniu się i prezentowaniu własnych opinii i przemyśleń). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i poziomu rozwiązywanych zadań. Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej, Aleksandra Kopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych. Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii. W procesie dydaktycznym studenci zaznajomieni zostają z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw handlowych różnych branż, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji i przeobrażeń struktury handlu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia I stopnia

Rok studiów:3

Semestr: 5

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 15h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, aktywność

ECTS = 4 punkty

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach = 9h

Udział w ćwiczeniach = 15h

Udział w konsultacjach = 6h

Przygotowanie do ćwiczeń = 40h

Przygotowanie do zaliczenia = 30h

Łączny nakład pracy studenta: 100h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. 1,20 ECTS

Literatura:

Podstawowa

1. T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

2. Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

3. H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

4. R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

1. A. Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

2. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Uwagi:

Semestr zimowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)