Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN2-2MOP
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętność kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych oraz interpretacji analizowanych wskaźników, podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej; umiejętność kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych oraz interpretacji analizowanych wskaźników, podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot ilościowy

Grupa zajęć: 2 Przedmioty ilościowe

Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: studia drugiego stopnia, rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 godzin, ćwiczenia 9 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metod aktywizujących umożliwiający studentom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji;

• ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu, metody problemowe, dyskusja dydaktyczna;

• metody problemowe, dyskusja dydaktyczna oraz rozwiązywanie zadań i testów w ramach konsultacji indywidualnych odbywających się wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Tematy w ramach wykładu:

1. Inwestycje. Projekt inwestycyjny.

2. Teoretyczne aspekty kalkulacji zmian wartości pieniądza w czasie.

3. Przegląd metod prostych (statycznych) oraz dyskontowych (dynamicznych) wykorzystywanych w procesie oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

Tematy w ramach ćwiczeń:

1. Kalkulacja obecnej i przyszłej wartości funduszu i strumienia w warunkach oprocentowania prostego i składanego.

2. Szacowanie przepływów pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.

3. Zastosowanie metod prostych (statycznych) oraz dyskontowych (dynamicznych) w procesie oceny efektywności inwestycji - zadania praktyczne.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach (9 godz.)

• udział w ćwiczeniach (9 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (15 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (20 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (20 godz.)

• przygotowanie do egzaminu (20 godz.)

• udział w konsultacjach (5 godz.)

• udział w egzaminie (2 godz.)

Łączny nakład pracy Studenta: 100 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS): 25 godz. / 1,0 ECTS

Literatura:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Felis P., Kopiec M., Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych, Difin, Warszawa 2023.

4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa 2017, poz. 216.

5. Redo M., Prewysz-Kwinto P., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

6. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2013.

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2MOP_W01 - posiada pogłębioną wiedzę na temat metod matematyki finansowej i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji KA7_WG6

2MOP_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn zmian poziomu efektywności procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie KA7_UW2

2MOP_U02 - potrafi prognozować i modelować dane i parametry wykorzystywane w rachunku efektywności inwestycji KA7_UW4

2MOP_U03 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych do proponowania optymalnych rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania problemów związanych z wyborem inwestycji do realizacji KA7_WG6

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

• Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny.

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

• Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia:

• Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: kolokwium pisemne oraz aktywność w czasie zajęć.

• Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia kolokwium lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)