Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1MAT
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy dotyczącej metod matematycznych, wykorzystywanych w zarządzaniu.

Program przedmiotu obejmuje elementy algebry liniowej oraz analizy matematycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć 2_ Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, praca indywidualna przy tablicy, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca w grupach.

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 8 h;

przygotowanie do ćwiczeń –25 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu – 20 h.

udział w egzaminie – 2 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56/2,2

o charakterze praktycznym: 67/2,8

Literatura:

1. Gurgul, H., Suder, M. (2020). Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

2. Ostoja-Ostaszewski, A. (2015). Matematyka w ekonomii: modele i metody. Tom 1: Algebra elementarna. Warszawa: PWN.

3. Ostoja-Ostaszewski, A. (2015). Matematyka w ekonomii: modele i metody. Tom 2: Elementarny rachunek różniczkowy. Warszawa:

PWN.

4. Babul, E., Czerwonka, L. (red.) (2015). Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego.

5. Antoniewicz, R., Misztal, A. (2012). Matematyka dla studentów ekonomii. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Mierzyńska, D., Perło, N., Roszkowska, E. (2003). Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii. Białystok: Wydawnictwo

Uniwersytetu w Białymstoku.

2. Jarocka, M., Kozłowska J., Madras-Kobus, B., Olszewska, A.M. (2020). Rachunek macierzowy. Podręcznik dla studentów studiów

licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/

uploads/sites/4/2022/02/Rachunek-macierzowy.pdf

3. Roszkowska, E. (2006). Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

4. Olszewska, A.M., Madras-Kobus, B., Kozłowska, J., Jarocka, M. (2021). Funkcje jednej zmiennej i ich granice. Podręcznik dla

studentów studiów licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficynawydawnicza/

wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Funkcje-jednej-zmiennej-i-ich-granice.pdf

5. Madras-Kobus, B., Jarocka, M., Olszewska A.M. (2023). Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Podręcznik dla studentów

studiów licencjackich i inżynierskich. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wpcontent/

uploads/sites/4/2023/08/Rachunek-rozniczkowy-funkcji-jednej-zmiennej.pdf

6. Hoy, M., Livernois, J. , McKenna, C., Rees, R., Stengos, T. (2011). Mathematics for Economics. Cambridge: MIT Press.

7. Anholcer, M. (2015). Mathematics in economics and management: examples and exercises. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego.

Efekty uczenia się:

1MWE_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane metody algebry liniowej KP6_WG5

1MWE_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane metody analizy matematycznej KP6_WG5

1MWE_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zastosowania wybranych metod matematycznych w zarządzaniu KP6_WG5

1MWE_U01 Potrafi stosować wybrane metody algebry liniowej do rozwiązywania zadań KP6_UW4

1MWE_U02 Potrafi stosować wybrane metody analizy matematycznej do rozwiązywania zadań KP6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Wykład: Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i

składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Ćwiczenia: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z każdego kolokwium oraz 51% punktów z projektu.

Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka
Prowadzący grup: Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)