Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1ZK1
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie karierą I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy na temat rozwoju osobistego i kształtowania kariery zawodowej oraz nabycie umiejętności w

zakresie stosowania metod zarządzania karierą i własnym rozwojem. Nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego

planowania i budowania ścieżek kariery.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego ze studentów. Symulacje,

case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Tematyka:

1) Planowanie i budowanie ścieżek kariery jako element strategii firmy

2) Typy karier zawodowych

3) Kompetencje jako czynnik pomiaru potencjału pracownika

4) Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika

5) Korzyści wynikające z planowania indywidualnych ścieżek karier

6) Proces rekrutacji i selekcji pracowników (budowanie marki kandydata; autoprezentacja; formy rekrutacji; metody i narzędzia selekcji;

rozmowy kwalifikacyjne; ocena potencjału kandydatów)

7) Adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy

8) Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej

9) Podnoszenie efektywności; Motywowanie/wyróżnienia/elementy demotywujące

10) Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników

11) Tworzenie planów sukcesji

12) Systemy szkoleń pracowników

Okresowe oceny pracowników

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studia literaturowe 9 godz.

-udział w konsultacjach 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 21 h, punkty ECTS 0,84

Literatura:

Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

• Sidor-Rządkowska M. Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy; 2018

• Moroń D. Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie; Wrocław 2012

• Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

• Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

• Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

• Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

• Suchodolski A. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Kraków 2005

• Terelak J. Psychologia organizacji i zarządzania; Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

1ZK1_U01 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu; w zespołach zadaniowych potrafi oceniać przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji poszczególnych zadań w karierze zawodowej (KA6_U02)

1ZK1_U02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności a także planować i realizować własny, rozwój poprzez proces uczenia się z przez całe życie (KA6_UU1)

1ZK1_K01 Student ma świadomość potrzeby krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności oraz odbieranych treści, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA6_KK1)

1ZK1_K02 Student kształtując ścieżkę kariery rozstrzyga dylematy związane z aktywnością na rynku pracy, w tym prowadzeniem własnej działalności oraz potrafi zasięgać opinii od ekspertów w przypadku napotkanych trudności (KA6_KK2)

1ZK1_K03 Student planując ścieżkę kariery uwzględnia dotychczasowe osiągnięcia w zawodzie oraz szanując panujące w nim zasady, tradycje (KA6_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy,

dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Aktywność na zajęciach Udział w dyskusjach. Referat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy na temat rozwoju osobistego i kształtowania kariery zawodowej oraz nabycie umiejętności w

zakresie stosowania metod zarządzania karierą i własnym rozwojem. Nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego

planowania i budowania ścieżek kariery.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego ze studentów. Symulacje,

case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Tematyka:

1) Planowanie i budowanie ścieżek kariery jako element strategii firmy

2) Typy karier zawodowych

3) Kompetencje jako czynnik pomiaru potencjału pracownika

4) Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika

5) Korzyści wynikające z planowania indywidualnych ścieżek karier

6) Proces rekrutacji i selekcji pracowników (budowanie marki kandydata; autoprezentacja; formy rekrutacji; metody i narzędzia selekcji;

rozmowy kwalifikacyjne; ocena potencjału kandydatów)

7) Adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy

8) Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej

9) Podnoszenie efektywności; Motywowanie/wyróżnienia/elementy demotywujące

10) Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników

11) Tworzenie planów sukcesji

12) Systemy szkoleń pracowników

Okresowe oceny pracowników

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studia literaturowe 9 godz.

-udział w konsultacjach 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 21 h, punkty ECTS 0,84

Literatura:

Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

• Sidor-Rządkowska M. Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy; 2018

• Moroń D. Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie; Wrocław 2012

• Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

• Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

• Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

• Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

• Suchodolski A. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Kraków 2005

• Terelak J. Psychologia organizacji i zarządzania; Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowerdej, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy na temat rozwoju osobistego i kształtowania kariery zawodowej oraz nabycie umiejętności w

zakresie stosowania metod zarządzania karierą i własnym rozwojem. Nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego

planowania i budowania ścieżek kariery.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego ze studentów. Symulacje,

case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Tematyka:

1) Planowanie i budowanie ścieżek kariery jako element strategii firmy

2) Typy karier zawodowych

3) Kompetencje jako czynnik pomiaru potencjału pracownika

4) Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika

5) Korzyści wynikające z planowania indywidualnych ścieżek karier

6) Proces rekrutacji i selekcji pracowników (budowanie marki kandydata; autoprezentacja; formy rekrutacji; metody i narzędzia selekcji;

rozmowy kwalifikacyjne; ocena potencjału kandydatów)

7) Adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy

8) Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej

9) Podnoszenie efektywności; Motywowanie/wyróżnienia/elementy demotywujące

10) Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników

11) Tworzenie planów sukcesji

12) Systemy szkoleń pracowników

Okresowe oceny pracowników

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studia literaturowe 9 godz.

-udział w konsultacjach 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 21 h, punkty ECTS 0,84

Literatura:

Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

• Sidor-Rządkowska M. Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy; 2018

• Moroń D. Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie; Wrocław 2012

• Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

• Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

• Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

• Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

• Suchodolski A. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Kraków 2005

• Terelak J. Psychologia organizacji i zarządzania; Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)