Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-3ZK2
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie karierą II
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wzmocnienie wiedzy na temat rozwoju osobistego i kształtowania kariery zawodowej oraz rozwój umiejętności w

zakresie stosowania metod zarządzania karierą i własnym rozwojem. Nabycie pogłębionej wiedzy i umiejętności służących do efektywnego

planowania i budowania ścieżek kariery

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego ze studentów. Symulacje,

case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Tematyka:

Autoocena i samoświadomość zawodowa: rozpoznawanie własnych umiejętności, określenie kwalifikacji i kompetencji

Trendy na rynku pracy w tym popyt na kompetencje oraz nowe możliwości rozwoju

Sporządzanie i analiza planu ścieżki kariery zawodowej/rozwoju kariery

Proces rekrutacji i selekcji pracowników (budowanie marki kandydata;; formy rekrutacji; metody i narzędzia selekcji;

Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja

Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników

Adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy oraz systemy szkoleń pracowników

Utrzymywanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, zarządzanie stresem zawodowym

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w ćwiczeniach 15 godz.

-studia literaturowe 9 godz.

-udział w konsultacjach 6 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 21 h, punkty ECTS 0,84

Literatura:

Bednarek Joanna, Macik Dorota: Kariera i rozwój osobisty. Jak odnieść sukces na rynku pracy? 2015

Bieniok Henryk: Metody rekrutacji i selekcji pracowników" wyd. 2018

Bill Burnett, Dave Evans: Projektowanie swojego życia: Jak stworzyć dobrze przeżywane, radosne życie, wyd. 2017

Furgał Anna: Rekrutacja i selekcja pracowników. Praktyczne porady, wyd. 2019

Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

Jaworska Urszula: Kariera zawodowa i jej kształtowanie 2013

Stawicka Barbara: Poradnik praktyczny. Zarządzanie karierą wyd. 2016

Więcek-Janka Małgorzata, Zarządzanie karierą wyd. 2012

Efekty uczenia się:

3ZK2_U01 – Student potrafi prawidłowo określić własne priorytety w rozwoju kariery zawodowej (KA6_U02)

3ZK2_U02 – Student potrafi samodzielnie rozwijać swój poziom wiedzy oraz podnosić swoje umiejętności dla rozwoju swoje kariery zawodowej (KA6_UU1)

3ZK2_KK1 – Student jest świadom świadomość posiadanej wiedzy oraz posiadanych umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się dla sprostania wyzwań na rynku pracy (KA6_KK1)

3ZK2_KK2 – Student potrafi analizować rozstrzygać dylematy związane z rozwojem ścieżki kariery w otoczeniu społeczno-gospodarczym (KA6_KK2)

3ZK2 – Student jest kreatywny i przejawia postawę przedsiębiorczą (KA6_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy,

dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach. Referat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)