Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mykologia z lichenologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1MYL Kod Erasmus / ISCED: 13.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mykologia z lichenologią
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mykologii i lichenologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność i podstawowe procesy życiowe grzybów i porostów, ich budowę anatomiczną, zróżnicowanie morfologiczne i siedliskowe, formy troficzne oraz sposoby rozmnażania, ich stanowisko systematyczne. Przedmiot ukazuje studentowi zagrożenia tej grupy organizmów oraz rolę jaką pełnią w środowisku przyrodniczym oraz gospodarce człowieka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 10 godz., laboratorium - 20 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

50 godz., w tym:

udział w wykładach: 10 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 20 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 40,0 godz., 1,6 pkt. ECTS

Opis treści:

Wykład ma zadanie przybliżyć takie zagadnienia jak: stanowisko grzybów we współczesnej taksonomii, budowa i biologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych: Myxomycota, Plasmodiophoromycota, Oomycota, grzybów właściwych (Chytridiomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina), cykle rozwojowe, typy owocników, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów oraz porosty we współczesnym systemie organizmów żywych, budowa anatomiczna i morfologiczna porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, soredia i izydia, budowa owocników, gospodarka wodna porostów, wtórne metabolity porostowe i ich znaczenie, relacje pomiędzy glonem a grzybem w obrębie plechy porostowej, porosty jako organizmy pionierskie, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów.

Laboratoria poświęcone są przeglądowi systematycznemu przez poszczególne grupy grzybów i porostów. ich obserwacji makro- i mikroskopowej, umiejętności wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego (anamorfa i teleomorfa), opisywania cykli rozwojowych wybranych grzybów oraz obserwacji porostów pod względem różnorodności form morfologicznych, siedliskowych, wykrywania wtórnych metabolitów porostowych na podstawie barwnych reakcji testowych, opisywaniu sposobów rozmnażania grzybów, umiejętności wykorzystania porostów jako bioindykatorów (metoda skali porostowej) oraz praktycznemu rozpoznawaniu wybranych gatunków porostów.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1.Student identyfikuje różnorodność grzybów i porostów, ich budowę anatomiczną i morfologiczną, zróżnicowanie siedliskowe oraz podstawowe procesy życiowe: K_W01, K_W03, K_W05

2. Student określa zagrożenia dotyczące grzybów i porostów oraz rolę jaką pełnią w środowisku i gospodarce człowieka:. K_W09

3. Student posługuje się terminologią fachową w zakresie charakterystyki grzybów i porostów: K_U06, K_U07, K_U08, K_K08

4. Student zdobywa umiejętności w posługiwaniu się podstawowym sprzętem optycznym, wykonywania preparatów grzybów i porostów, obserwacji mikroskopowych i makroskopowych oraz ich dokumentacji: K_W10, K_U012, K_K02, K_K05

5. Student wskazuje cechy diagnostyczne grzybów i porostów na podstawie kluczy i atlasów w celu ich identyfikacji: K_W08, K_U04, K_U05

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_U16, K_K06, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium (w trakcie laboratorium) i

pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z

każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-

Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych

egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak, Danuta Drzymulska, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Danuta Drzymulska, Paweł Mirski, Marta Szal, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.