Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1POB Kod Erasmus / ISCED: 13.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy o budowie i czynnościach życiowych organizmów oraz zależnościach przyczynowo - skutkowych w ewolucji świata ożywionego. Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy biologicznej a przede wszystkim pozwalają zrozumieć zależności między różnymi poziomami organizacji materii żywej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria - 60 godz.,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym:

udział w konwersatoriach: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 57,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67,5 godz., 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 125 godz., 5 pkt. ECTS

W ramach konwersatorium studenci porządkują, systematyzują wiedzę z zakresu chemicznych podstaw życia, budowy i funkcjonowania komórek, podstawowych procesów anabolicznych i katabolicznych, budowy roślin i zwierząt, ich adaptacji do warunków środowiska, homeostazy organizmu, zmienności genetycznej, mechanizmów ewolucji oraz problemów ochrony środowiska.

Literatura:

1. Campbell N.A., Reece B.J. i in. 2016- Biologia. Rebis, Poznań.

2. Alberts B. i in. 2007. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

3. Solomon, Berg, Martin, Ville 2005 – Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa

• red. Maćkowiak M., Michalak A. 2008 – Biologia; jedność i różnorodność. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa

• Schmidt-Nielsen, K.2007 - Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska.PWN. Warszawa

• Podbielkowski Z., Podbielkowska M.1992 - Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach

stosując właściwą terminologię botaniczną, zoologiczną K_W02, K_W03

2. Student wykorzystuje techniki multimedialne w celu prezentacji wiedzy

botanicznej i teorii naukowych dotyczących ewolucji świata ożywionego K_U07, K_U11

3. Student samodzielnie dociera do fachowych źródeł wiedzy biologicznej

w celu jej pogłębiania i syntetyzowania K_U06, K_U08, K_K01

4. Student pracuje samodzielnie i w zespole omawiając zagadnienia z

różnych zagadnień biologicznych K_K02, K_K03, K_K09

5. Student prezentuje postawę otwartą w stosunku do otoczenia wynikającą

ze znajomości podstawowych procesów biologicznych. K_K04, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie prezentacji referatów i dyskusji podczas konwersatorium oraz w czasie pisemnych cząstkowych kolokwiów (testy po grupach tematów) i kolokwium końcowego. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Puczko, Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Puczko, Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy o budowie i czynnościach życiowych organizmów oraz zależnościach przyczynowo - skutkowych w ewolucji świata ożywionego. Zajęcia służą uporządkowaniu, zintegrowaniu, rozszerzeniu wiedzy biologicznej a przede wszystkim pozwalają pogłębić rozumienie zależności między różnymi poziomami organizacji materii żywej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatoria - 60 godz.,

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym:

udział w konwersatoriach: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 57,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67,5 godz., 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 125 godz., 5 pkt. ECTS

W ramach konwersatorium studenci porządkują, systematyzują wiedzę z zakresu chemicznych podstaw życia, budowy i funkcjonowania komórek, podstawowych procesów anabolicznych i katabolicznych, budowy roślin i zwierząt, ich adaptacji do warunków środowiska, homeostazy organizmu, zmienności genetycznej, mechanizmów ewolucji.

Literatura:

1. Campbell N.A., Reece B.J. i in. 2016.- Biologia. Rebis, Poznań.

2. Alberts B. i in. 2007.- Podstawy biologii komórki. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

3. Solomon, Berg, Martin, Ville. 2005 – Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa

4. red. Maćkowiak M., Michalak A. 2008 – Biologia; jedność i różnorodność. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa

5. Schmidt-Nielsen, K. 2007 - Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN. Warszawa

6. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992 - Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.