Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny zarodnikowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1RZA Kod Erasmus / ISCED: 13.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny zarodnikowe
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne roślin zarodnikowych. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym oraz w gospodarce człowieka, a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

ogólny nakład pracy studenta: 100 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 49 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

3. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

4. Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

5. Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

6. Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

7. Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe zagadnienia z biologii i ekologii roślin zarodnikowych oraz zasady ich taksonomii.

K_W01, K_W03

2. Student charakteryzuje zróżnicowanie morfologiczne i taksonomiczne najważniejszych grup roślin zarodnikowych oraz problemy związane z zagrożeniami tej grupy organizmów i ich ochroną.

K_W05, K_U08

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu scharakteryzowania różnych grup roślin zarodnikowych oraz pojęć związanych z ich ewolucją i tendencjami rozwojowymi.

K_U06, K_U07, K_U08,

4. Student rozpoznaje wybrane gatunki roślin zarodnikowych w oparciu o źródła monograficzne i klucze do identyfikacji gatunków.

K_W08, K_U04, K_U05, K_U08

5. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, lupą binokularną, wykonywania preparatów, prowadzenia obserwacji mikroskopowej oraz sposobów ich dokumentacji.

K_W10, K_U012, K_K02, K_K05, K_K09

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

K_U16, K_K06, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i

pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-

Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych

egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Marta Szal
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Krzysztof Deoniziak, Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.